3 ITo. 13 HET DWAALLICHT November 1942 3t.Nicolaas HET KI DERFEEST GAAT DGCR1 /ij hebben lang in dubio gestaan, alvorens wij konden besluiten het Sin terklaasfeest voor de kinderen ook dit jaar doorgang te doen vinden. Tenslotte neen- den wijdat den kinderen tegenover alle misère van dezen tijd wel een compensatie toe kwam 7ij hebben daarom Sinterklaas voor Zaterdag, 5 December uitgenoodigd en de uitnoodiging is inmiddels aanvaard Voorts zal er een volledige ge- luidsfiimvoorstel ling zijii. Voor prima materiaal zal daarbij worden gezorgd, /ij nemen aan, dat dit bij de kinderen bij zonder in den s maak zal vallen, voor- ui, omdat zij, geziei het paedagogisch karakter der tegen woordige filmpro gramma's vrijwel nooit meer een film zien. Natuurlijk kost dit alles geld. De entróe is f.O,50 per kind, raarmede echter de kosten op geen stukken na worden gedekt. Wij vertrouwen echter, dat velen - ook al brengen zij geen kinderen mee, ons v rige ja ren met een extra- bijdrage zullen wil len steunen. Nadere raededeeiin- gen hierover zullen U binnenkort via de feestcommissie berei ken. OOK EEN MIDDAG VOOR DE VOLWASSENEN IN VOORBE REIDING I De feestcommissie treft ook voorberei dingen voor een gezel lige - middag voor onze leden en hun dames. Deze zal waarschijn lijk eveneens in December worden gehouden en ook hierover zullen U nog tijdig de noodige mede deel ingen /orden ge daan. Voetbalwenken lil Het zwakste punt in hem Tk 1 landscr.- voett al, vooral van den laatsten tijd en or meer speci aal va i de voorhoedespe lers is de snelheid, of liever het gebrek aan snelheid. Men start veel en veel te langzaam. Men reageert niet snel ge- ïoog. Wanneer een back den bal mist, moet de voorhoedespeler er als een haas bij zijn om van deze dot van 'n kans te profiteeren. Ook het drijven met en het af geven van den bal moet snel geschieden. Wie zij tegenstanders éln tempo vóór doe lenigheids-oefe ningen, loop-oefenin gen, athletiek. En volg het spel nauwlettendlaat U niet afleiden, ook niet als er niet op U gespeeld wordt. 3ta altijd start-bere id. De boog kan niet al tijd gespannen zijn, maar gedurende de tweemaal drie kwartier van den wedstrijd is dit toch absoluut nood zakelijk! C I R C U L A E Directie g 1 ?roc .houdersyflT k W Mevr.du Croo 7 ?:e.j-.v. A 'sëF' Boihoven v. II a af ten haam iecre'tariaa iaat Boekhouding»^, n ni'dgovdh". gUit>nIaiAi Tc Vert.stad Vort.guiten4 recnn .iiie Both is, is hem drie goals per wedstrijd voor Ook voor het verkrij gen van snelheid is er "u x één middel; oe ^e- nenl C f e met de bal, RETOUR VAN DER ZWAAL HELP AAN' HET V/EL3LAGEN ^VAIT HET S INTERKLAAS - FEEZT1 GEEF "EEN BIJ DRAGE! Bezoekt Zaterdag 14 No- vember voetbalwedstr H.B .M.-ZWALU./EN Olympiaplein, 3 u.15 tt o" xi

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 9