iKJKT I No. 13- November 1942 Red. J. v.d. Zwaal Uitgave: 9^>-Sportclub "H.B.M. Vereenigingsmognij kheden_in_ oorlogstijd OOK VOOR VOETBAL MINDER ANIMO - H8Ï TWEEDE H.B.M.-ELFTAL TERUGGETROKKEN Dat het in dezen tijd moeilijk is, het vereenigingsleven op gang te houden, daarvan bestaan tallooze voorbeelden. Onze collega's in Rotterdam kunnen ervan meespreken. Na herhaalde pogingen om nieuw levenselixer toe te voegen, zijn daar de moei lijkheden onoverkomelijk gebleken en is het onwillige schip vcorloopig voor den duur van den oorlog opgelegd. In de Amster-, damsche schermwereld hebben wij dezelfde moeilijkheden kunnen constateeren en ook het Amsterdamsche kantoervoetbal onderging reeds ver voordat de huidige extra-moeilijkheden optraden, een zware crisis. Tot dusverre leek onze sportclub H.B.M. een loffelijke uitzondering op de regel te zijn. De voetballerij bloeide ze^fs als nooit te voren. Er kwamen twee elftallen in 't veld en zoo groot was de animo, dat de elftalcommissie veel meer moeite haa met de spelers, die niet waren opgesteld en toch met alle ge weld wilden spelen, dan met aangezochte spelers, die voor de eer bedankten. Er voelde zich daardoor weieens iemand gepas seerd, doch over 't algemeen was de stemming voortreffelijk en werd het voorrecht van een Zaterdagmiddag van spert en vnjheia naar waarde genoten. Deze sport lust, deze animo, schijnt echter bij verschil lende spelers plotseling te zijn verdwenen en de heeren tóarinus, Koelman en Rebel ondervinden tnans als nieuwe elftalcommissie moeilijkheden, welke wij verleden jaar nauwelijks kenden. Wel iswaar hebben ook ziekten, blessures en andere gerechtvaardigde verhinderingen een niet onbelangrijke rol gespeeld, maar men kan toch ook gerust zeggen, dat ever 't algemeen de nieuwe elf talcommissie van de spelers niet die medewerking ondervindt, waarop zij, optredend in het belcing van de sportclub, aanspraak kgn maken.Dit is voor deze commissie, maar meer nog voor de wei-willende spelers, buitengewoon ondankbaar en onaangenaam. Het bestuur heeft thans de consequenties van den toestand aanvaard en het tweede elftal uit de competitie teruggetrokken, daarmede natuurlijk verschillende tweede-elftal-spelers dupee rend. Aan de andere kant wordt echter de elftalcommissie op deze wijze in staat gesteld, bij het samenstellen van het elftal I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 2