KaM\k •4 OctoöeG DENK AAaI No. 12 HET DWAALLICHT October 1942 Het lied van de maand ZELFPORTRETTEN Herwonnen slanke lijn Ik heb heft1' foto uit den demo-liberalen tijd Daar sta ik op met speknek, dikken kop, Een embonpoint en met een Stetson op, Zoo welgedaan, zoo gansch en al bevrijd Van alle zorgen om mijn honderdtachtig pond, Dat 't een reclame lijkt voor "Eet, drink, blijf gezondl En nu... Waar heele volkeren om morden - Om Lebensraum - heb 'k nu in ieder pak; Wat eerst gespannen zat en strak Is mij nu veel te wijd geworden... En uit den demo-liberalen tijd Knikt stil-bemoedigend mijn foto: Wees blij, mijn zoon, en prijs de soberheid. De distributie en 't verdwijnen van de auto! II Voetbalkniet j e Wanneer ik naar den wedstrijd kijk, De spelers lustig rond zie springen Als zorgelooze stervelingen, Voel 'k mij een ouwe vent gelijk... Ik doe, als had ik schik voor drie En niemendal meer te verliezen; Maar in mijn hart zit ik te kniezen En vloek ik op mijn lekke knie... vdz CIRCULATIE Directie Proc.houde na Dolhoven v.Haaften Hocke Mevr e roo Mej .v.Asperen Baay Secretariaat 77 Boekhouding"^ CV. BOekh.Fles Hoofdboekhi Vertegenw.B. Vertegenw .St .ly- Jy\ Techn,.Dienst^ Böth RETOOR VAM DER Z'VAAL Onze Herfstwandeling UITGESTELD TOT 18 OCTOBER Om technische redenen was het noodzakelijk het scherm-assaut, dat oorspronkelijk gehouden zou worden den laatsten Zondag van Sep tember, een week te verschuiven. Hierdoor zouden assaut en herfst wandeling samenvallen. Dit was ongewenschtomdat verschillende deel nemers aan de wandeling ook gaarne op het assaut aanwezig wilden zijn. Wij hebben daarom de wandeling verschoven naar Zondag, 18 October. De bosschen zijn dan ook mooier dan thans. Gestart wordt in Bussum. Retour Amsterdam-Bussum kost f.C,90 zoodat de kosten voor niemand een bezwaar behoeven te zijn. Nadere inlichtingen verstrekt D.Derksen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 8