r /CM No. 12 HST DWAALLICHT October 1942 Het scherm-seizoen begonnen Het maandelijksche propaganda-woord - Het tableau de la troupe voor het seizoen - Er zijn nog een paar plaatsen vacant De verzuchting van onzen redacteur in zijn voorlaatste Dwaal licht, dat er zoo weinig copie binnenkwam over het schermen, las ik met aandacht en evenzeer met gemengde gevoelens, ik vroeg mij ag, of er onder de schermbeoefenaars(sters) nu niet eens iemand kon zijn, die impulsief en met een reuzegangetje zich met een prachtig verhaal naar den redacteur spoedde om zoodoende den voorzitter eens lekker een vlieg af te vangen. Van der Zwaai zou stijl achterover slaan van verbazing en dankbaarheid. Maar niets hoor! Modderen jullie maar lek ker door; wij zullen wel lezen en hoogstens critiseeren! En toch had de redacteur gelijk, toen hij op het nut der pro paganda wees. Er moet inderdaad regelmatig iets verschijnen om de aandacht op de zoo mooie sport gericht te houden en daardoor ook de belangstelling op te wekken van hen, die nogals met-de.-schermsport rondloopen! En nu.... De voetbal rolt weer; de tennisballen zullen dat volkomen onbekend- spoedig niet meer doen, doch Fores- to Paoli heeft zijn lessen hervat. Het schermseizoen is dus weer aan gevangen. Ik wek de jongeren op, om ook eens in onze mooie schermzaal te gaan kijken en kennis te nemen van wat daar al zoo uitgevoerd wordt Om te zien, hoe Mevr.Visser-Weisz tracht haar "long-strike" te vervol maken, hoe Mevr.v.Nigtevegt in vol maakte stijl laat zien, wat elegan tie in het gevecht vermag, hoe Mevr. ïijdoogen na dat met haar gehouden moet worden; Mevr.Raayen, die U bewijzen zal, dat een aanval altijd in remise k 3Xi GincLigön 011 Mevr.Keuter, die, oogenschijnlijk schuchter, zich de kaas niet van haar brood laat eten. O, alles zeer interessant! Keuter, de be ruchte "linksche"die hunkert naar haar come-back bewijst, in de toekomst rekening 4 OCTOBER, 1 UUR steeds meer techniek; van der Velde, de nieuwe aanwinst, in zijn weet gierige creatie; van Aalzum, de Artagnan in de dop; Vijdoogen, 'de Aramis van het gezelschap; van Nigtevegt, de 'filosofische knock-out-brengerWalop, die in glij-vlucht zijn één-twee's uitvoert; M.Hartog, de rots en contre-raposte-held; de slanke Daan Denksen, de Lucien Gaudin in wording, die zich steeds oefent op den stoot van Nevers (uit De Gebochelde); Raayen als scherm- opa en tenslotte de eeuwig on zichtbare jan Sluiters! Tusschen al dat gedoe in, een hevig gesti- culeerende Paoli, uitblinkers zoete belooningen belovend, belooningen, die groot ~ijn naar mate paoli A- of B-bonnetjes ter beschikking heeft Overtuig U van de sfeer van prettige kameraadschap, die er heerscht en vraag Uzelf dan af, of het niet dringend noodzakelijk is om aan te treden als beoe viar van dit mooie -apenspel! P.R. V.D.2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 3