I No. 11 HET D .'ZAALLICHT September 1942 VOETBAL De competitie-indeeling Het wachten op de bekend making van de competitie-indeeling geeft altijd een zekere spanning. De kaarten worden geschud; van hetgeen wij in handen zullen krij gen hangt veel af voor het spel," dat wij zullen spelen. De eerste indrukken van de indeeling van dit jaar zijn on getwijfeld gunstig: een sterke afdeeling, maar bovenal een pret tige afdeeling. Dit zijn de deel nemers, die met ons eerste elftal de tweede klasse A vormen: C.3.V.BLAUW-WIT, één der derde klas kampioenen van verleden jaar; een zeer jonge, vlotte ploeg. INCASSO-BANK, één der oud ste Amsterdamsche kantoorvoetbal- vereenigingen, pas gedegradeerd uit de eerste klasse, maar onge twijfeld bezield met den wil, het voetbal-Walhalla weer zoo spoedig mogelijk te betreden. KRCIvïHOUT, de eenige oude bekende van verleden jaar; de ploeg, die zich door de latere indeeling van het te sterke A.G.T. het kampioenschap van onze af deeling zag ontgaan. N.O.G.de menschen van de onderwijzers-spaarbank, die ver leden jaar als No.5 in 2A eindig den. SHELL, No.2 van de 2e KI.A in de vorige competitie, na een nek-aan-nek-race met het gepro moveerde Brandweer. STAR-BOYS, de andere der de klas-kampioen van verleden jaar, tevens algeheel derde-klas- Eind seorEh0Fft_ Ass^t 9v 4-1.8.h. I kampioen, bij de H.B.M*ers beter bekend als H.B.3.A., onze fabrieks- menschen en dit jaar beschikkend over een extra-sterk elftal. C.S.V.DE ZWALUWEN, No.3 in 2b van verleden jaar, de club uit Ouderkerk. Zonder eenige twijfel houdt deze afdeeling de belofte in van weliswaar zware, doch ook prettige wedstrijden en van die kant bekeken zijn we over de nieuwe competitie-indeeling van het eerste elftal best"'te- vredenl Het TWEEDE ELFTAL krijgt het niet erg druk. De afdeeling (Res. 3A) telt slechts 6 clubs. Het zijn behalve H.3.M. II: C.S.V.BLAUW-WIT II, dat vorig jaar in de res.tweede klas speel de. Ons tweede had toen BI.Wit III in de afdeeling, doch dit derde Blauw-wit-elftal heeft dit jaar niet ingeschreven. KRAAIEN II, de onderwijzers reserves, tegen wie het altijd een genoegen is te spelen. Ook deze ploeg speelde verleden jaar nog in de res.2e klasse, doch ook hier is het derde elftal dit jaar gesneuveld. S.0*3. HIJ eindigde verle den jaar in de onderste regionen van res.3 B, doch zal dit jaar wel sterker zijn, gezien het feit," dat S.0.3ook nog met een vierde elftal heeft ingeschreven. 3TAR-BCY3 II en VV.IV zijn oude bekenden uit de vorige com-" petitie e» NO SEPTEmGBB^ ^k^SAUT- Qy M.Q.r?

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 3