\Cifr No.10 - Augustus 1948 Red. J.v. d.Zwaax .0. "H.B.M." Uitgave: Het nieuwe voetbalseizoen 15 Augustus einde van bet gegoten seizoen - H.B.M. weer op 't Olympiaplein Ofschoon het nog volop zo mer is, althans behoort te zijn, en wij nog midden in de vacanties staan, onze aandacht op velerlei andere din gen gericht dan op voetbal, is daar toch het feit, dat den 15den van de ze maand het "gesloten seizoen" is geëindigd en de hekken van de voet balvelden weer opengaan. Het wordt dus ook voor ons weer langzamerhand tijd te gaan denken aan het komende seizoen 1948/43. Zwartkijkers zullen zeggen, dat wij in dezen tijd aan andere dingen dienden te denken dan aan een partijtje voetbal. De gebeurtenissen waaronder wij bedolven zijn en die nog dagelijks in nieuwe golven over ons heen storten, nemen al onze aan dacht, al ons denken in beslag. Wij willen ook niet opper vlakkig zijn, niet onverschillig voor wat er om ons heen gebeurt, maar wij hebben toch het vorige seizoen ondervonden, hoe juist in dezen tijd, met zijn moeilijkheden en zorgen op allerlei gebied, zoo'n Zaterdagmiddag, doorgebracht in de vrije natuur, met de gedachten ge concentreerd op het mooie, sportie ve spel, van onschatbare waarde is voor onze lichamelijke en geestelij ke gezondheid. Eén middag in de week niet te denken aan oorlog en ellende, één middag de beenen te kunnen uitg gooien, over 't veld te kunnen hol len en in samenwerking met de mede spelers te kunnen vechten voor een onbloedige, sportieve overwinning, d&t is gezonde ontspanning èn den waren zin des woordsl Vooral, wanneer daarbij gebruik kan v/orden gemaakt van een inrich ting, die duizenden voetballers de H.B.M.ers zullen benijden: het prachtige veld binnen de Sintelbaan op het OlympiapleinI Het bestuur heeft dit jaar met den Bond voor Lichamelijke Opvoeding een overeen komst getroffen, waarbij dit veld met zijn voortreffelijke accomodatie tweemaal in de drie weken te onzer beschikking is. Hierdoor zullen alle thuiswedstrijden, zoowel van het eerste als van het tweede elftal op het Olympiaplein gespeeld kunnen worden. Wij vertrouwen, dat dit niet alleen de animo onder de voetballers nog zal stimuleeren, doch dat ook de belangstelling van de andere leden, die het vorige seizoen reeds groeien de was, nog verder zal toenemen. Zoo gaan wij het voetbalseizoen 1942/43 vol vertrouwen tegemoet. Nog enkele weken en dan zullen door het geheele land weer de woorden klin ken uit den oertijd van de voetbal lerij: Ready?... PlayJ1 vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 2