No .9 HST DWAALLICHT Juli 1942 anderen ver de baas, hetgeen uit den eindstand blijkt: getr «gew.ver1.part 57-15 38-34 36-36 27-45 22-50 ASC I 8 8 - A »P .G .S 8 6 2 D.0.3 8 4 4 H.B.M. 8 1 7 ASC II 8 1 7 tref. pnt. 162-259 16 209-226 12 207-199 8 228-190 2 245-177 2 De karige resultaten van H.B.M. nog buiten beschouwing gelaten, was het een vrij onbevredigende competitie. De deel neming was slecht en wanneer wij hierbij de laatste roemruchte jaren van den A.S.B. vergelijken, moeten wij wel tot de conclu sie komen, dat niet alleen bij H.B.M. is, dat de schermsport taant... Ben medicijn? PROPAGANDAI Wanneer wij hierboven den den in middels in den N.A.S.B. opgelosten Amster- damschen Schermbond noemen, dan denken wij aan een paar jaar van zeldzaam geanimeerd schermleven, toen de Amsterdamsche organi satie, vooral door de stuwende kracht van secretaris Hessink, bruischte van animo en initiatief. Wij denken daarbij ook aan het "A.S.B.-Nieuws", het door den heer Hessink geredigeerde orgaan, dat ean grootere op lage had dan de officieele, maar taaie "Schermer" en dat de belangstelling voor de schermsport in ruime kring opwekte en gaande hield. Het is geen toeval, dat met het verdwijnen van het A.S.B.-Nieuws ook een groot deel van de vitaliteit van de Am sterdamsche schermwereld verdwenen schijnt. Belangstelling is een teere plant, die goed verzorgd moet worden, op tijd water moet hebben en als 't noodig is wat kunst mest. Anders verlept ze, verdort ze en sterft langzaam maar zeker af. Zoo is het bij de groote organi saties, zoo is het ook bij de kleine. Ook bij de Sportclub H.B.M. Hessink mag zijn blad niet meer uitgeven. De door het Hoofd bestuur van den NASB beloofde gereorgani seerde "Schermer" blijft om de één of an dere onnaspeurlijke reden weg. Maar H.B.M. heeft sinds negen maanden zijn "Dwaallicht" waarin de redacteur zelf de leden regelma tig op de hoogte houdt van alles, wat het voetballen betreft en ook nog weieens een duit in andere zakjes doet. Hierdoor wordt de belangstelling voor het voetballen gaan de gehouden en is onze voetbal-afdeeling "levende" afdeeling, levend niet alleen voor de sport beoefenaars zelf, maar ook voor de andere leden. In de negen nummers van het Dwaal licht, die tot nu toe versche nen zijn, is het den redac teur echter slechts gelukt om éénmaal, zegge éénmaal een competitie-overzichtje los te krijgen van onzen scherm-secretarisen met ontzettend veel moeite twee maal een "noodkreet" van onzen voorzitter. Het gevolg is, dat de doorsnee-HBM'er niets afweet van hetgeen er in onze scherm-afdeeling gebeurt. Uit de beide voor- zitterlijke noodkreten weet men alleen, dat het beroerd gaat. En dat is voor niet- schermers geen aanleiding om hard naar de schermzaal te loopen! De kracht der propa ganda bestaatl En de Sport club is een beetje moeite toch nog wel waard. Er zijn menschen, die er elke maand een heel stuk van hun vrijen tijd aangeven. Is het nu gos-onmogelijk, dat de scher mers, die toch alle reden hebben om de sportclub er kentelijk te zijn, zich maandelijks eenige moeite geven voor de propaganda voor hün sport, voor hün deel van de Sportclub HBM? Onbekend maakt onbemind. Zoo is het met schermen ook. Wil men de schermsport in de Sportclub H.B.M. eenige populariteit bezorgen, dan dient men haar eerst bekend te maken. De toestand, die thans bestaat, n.l. dat 90% van onze leden absoluut niet weet wat er bij de H.B.M.- schermerij gebeurt, is on gezond, onvruchtbaar en moet tot afsterven leidenl Het woord is thaas aan de schermers! De ruimte is beschikbaar en zóó'n helsche karwei is het in el kaar draaien van een behoor lijk leesbaar stukje of het maken van een teekeningetje toch nietl vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 9