I s Wo .8 HET DWAALLICHT Juni 1942 van Ginneken, Waayer, enz., die het in enthousiasme en doorzettings vermogen van hun jeugdigere tegen standers wonnen. De finale was op deze wijze een zuivere fabrieks-aangelegen- heid geworden en het verheugt ons. voor het jongste zusje van de H.B.M.-familiedat uitgerekend H.B.B.A. met den beker ging strijken. Een balsem op de Sportclub-wonde was de heldhaftige wijze, waarop in het inter mezzo de Amsterdam- sche veteranen zich weerden tegen de Rotterdamsche oud gedienden. Met 6-2 wist Amsterdam te winnen. Voor dezen wedstrijd be stond zeer groote belangstelling, hetgeen niet te verwonderen is, aangezien het niet alle dagen voorkomt, dat men twee directeuren van Neerland's grootste brouwerij in 't groene veld tegen elkaar in actie kan zien. En wat te zeggen van de dot van'n kans, die de Dwaallicht-redacteur hier krijgt om eens vrij en ongezouten critiek uit te oefenen op zijn directeur in hoogst eigen persoon? Wij zul len er - als steeds - een beschei den gebruik van maken, maar toch... als de heeren Mr.Stikker en Jhr. Feith den wedstrijd in een match- è-deux hadden moeten beslissen, dan was het geen 6-2 geworden voor Amsterdam! Wij hopen en vertrouwen echter, dat midvoor-Stikker zich met toewijding en energie op de training zal werpen en dan zien wij zonder ongerustheid den returnwedstrijd volgend jaar tegemoet. Al met al was dus ook het sportieve deel van den Hemelvaarts dag volkomen geslaagd te noemen. Een kleine dissonant in den wedstrijd H.B.M.R.-H.B.B. zullen wij maar aan de zenuwen toeschrijven. En wat ons Sportclub-elftal betreft, dit is heilig van plan een voorbeeld te nemen aan de strijdlust van onze veteranen en volgend jaar een revanche te nemen, die klinkt als een klok! Een stem uit Rotterdam EEN ROTTERDAMSCHE DEEL NEMER AAN HET TOURNOOI SCHRIJFT ONS: Herinneringen dwarre len dooreen. Herinneringen aan samengeperste menschei> drommen in trein en tram, aan dikke erwtensoep, aan dreigende regenwolken, aan zingende wonderkinderen, aan bekende gezichten rond de velden en rond tafels, aan de sleepende tonen van het klassieke lied van de oude piano, aan een schoone peroratie, aan felle en gemoedelijke fragmenten van den strijd om den bal, aan grage oogen en rappe - 5" - lUj) Si

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 6