4 uni ±942 lit 'ave Sportclub "H< SCHERMERS, ONTMAAKT!1 fi Dat irmspcrt floreerl n lijk beweren. bij de Sportclub H.B.M. de sche Er is de laatste twee jaar geringe activiteit te bespeuren, iets, wat den insider zal verbazen. Waarom die lusteloosheid? Is de schermgelegenheid onvoldoende? NeenlEen juweel van een zaal t de onder- rin te bren- met een accomodatie van jewelste /ijzer reden tot klachten of weet gen? Col leeraar -oed hierop kan nadrukkelijk "neen' die zich geheel geeft en er een ruur te taat ter beschikkingl Geel hij niet voldoende animo e ■ezegd worden, eer in stelt, Faoli is een een leerling eer de tijc ikt "hei sproken maken want het woord Wat hapert er dan aan' van aanvangOch, ka s gnat toch wel*. Men trekt wordt, geen snars aan en z (de trouw t j u i s t het het hier gerust kwestie der verduis :,enr neerschrijven, men zich van al hetgeen geschreven en ekt zich met drogredenen ervan af opkomers „n's«xauuurlijk ui'., n lo .en)Er ordt de laatstgenoemden eleens gedupeerd konden worden. ,uur zal ien J, aar uit te is, voor een gering duur moeten overwegen, ntal leerlingen een zoo roo of het wel verant- bedrag per .ven, Dringend en voor de laatste maal doe ik een beroep op v.Nigtevegt de oude schermers, zooals ,7alop om de oefenavonden weer trouw te bezoeken en jongeren en Hartog, Wijdoogen, enz. laardoor steun te verlee- Cok de junioren - voor zoover zij zich dat moeten aantrekken - verwacht ik trouw op schermzaal-bezoek. Jan Sluyter^die zich een pak liet aanmeten, vergeet te probeeren of hij zich daarin goed kan bewegen. Komaan lui, werkt mede aan de goede zaak. Is het beter, dat de dames weer samen met de heeren oefenen? De echt- genooten kunnen elkander dan weer vergezellen. De moeilijkheden van eertijds zijn er nu toch niet meer. Denkt ook hier eens over nal Ik ben geen Karei Lotsy en bovendien weet ik zeker, dat "mental training" en geestdriftige toespraken niets zouden uit werken. Neen, het moet van binnen uit komen! De oude H.B.M.-geest moet weer vaardig over jullie worden en de ware wil om te ijveren voor de goede zaakl Houdt onze oude, roemruchte naam hoo^g en trekt op naar de schermzaali1 P.Raayen - 1 - r' Öil I ii v 6iV e •- 2 10 6 f- J- ',-dIl rh 116X1 SlcLII ii

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 2