'Dien%>5 Mjl. y. y hm r %M Expeditie ift. fed. T.tx.. No .8 HST D.ZAALLICHT juni 1942 GESP HET DWAALLICHT NO.5 TERUG aa no Dank voor den Seepaerdt-Beker Amstelredam, 17 Mei 1942. Den Weled.Heer Waerdt vant Silveren Seepaerdt, Ni;j ie eg; en Seer Edele Heer Vos, Naedat ick eenighe daeghen myselven heb verquickt ende uytge- rust ben vande swaerigheden ende capriolen vanden grooten voetjebal- dagh vanden 14den Mei, so ghevoel ick myselven ghenoodt, in mynen tickmasjien te dimmen, teneynde EJSd. condt te doen vande groote danckbaerheyt dewelcke UEd.t'Am- stelredaiEme veroorsaeckt hebt door de aenbiedinghe vanden fraayen beker, dewelcke de deghelyckheyt ende constsinnigheyt vanden Her- berghe tSilveren Seepaerdt, somede de ghulheyt van synen Waerdt so waeraghtigh weerspeighelt. Ick kan UEd. berighten, datter om voorseghden beker swaer ende vurigh is ghestreden. Vele kaele schedels glommen vant sweet en schoon het ghetal dicke buyck- skens door de aen UEd. bekende om- standdigheden minder was dan vroe- gher by derghelycke occasien ghe- bruyckelyck, hebbick togh vele om- vanghrycke personagien hun volle ghewight inde schael, respectyve- lyck opten bal sien werpen ende dat alles omt silveren cleynoodt te winnen! tSal UED., in spyt vande versoeckinghe des Heeren Barto om UEd. voor Rotterdam te winnen, son- der twyfel als oudt-Amstelredammer grootelycks verheughen te vernemen, dat UEfl.Seepaerdt-beker door de Mokumsche grysaerdts ghewonnen is ende met 5-2 wast oock gheen halve maetreghell Diensvclghens pryckt UEd. beker thands inde tropheeënkast vande Sportclub H.B.M. inde UEd. so welbekende brouwerye aende vant der Helststraat. Moght. UEd. hart nogheens derwaerts trecken, so sal UEd. seer welkom syn. Anders sal ick, so de somervacantie my inde Nymeeghsche contryen moght voeren, ghaerhe eens int See paerdt aanwippen, teneynde UEd. nogh persoonlyck voor UEd. vnen- delyck ghebaer te dancken, sulkx combineerende metter vervullinghe vant reeds langh ghecoesterde verlanghen, het renommé van UEd. keucken eens "aenden lyve" te toetsen! In onverghanckelycke er- kentelyckheyt verblyve, Uw dienaer, Secr.vande Sportclub HBM< Voor copy conform, vdz. GEZIEN: Directie Procuratiehouders" /fr. 1Hocke Bolhovëh v .Haaften Lj. ,,-L Baay - Mr.Bierman V Mevrdu*"- Cro o Me j.van Aspéren T Secretariaat Hoofdboekh. t\L> bi Boekh. Boekh .Fles Buitenland enzn': r Ka; Vertegenw.Buiten Vertegenw.Stad f' <9 Tech Both RETOUR VAN DER ZV7AAL Voor het volgende Dwaal- licht worden eenige nette medewerkers gevraagd voor tennis, schermen, biljar ten, enz. Meld U bij de Red. 3.0.1'! i 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 13