No .7 HST DWAALLICHT Mei 1942 H.3.B.A. Kampioenl Op weg naar de tweede klasl De Starboys, aliasH.3.3.A. zijn kampioen geworden. Met rui me voorsprong op No.2 zijn zij in hun eerste competitie-race als eerste over de streep gegaan. Na den beslissenden wedstrijd heeft de Sportclub H.B.M. onmiddellijk haar "bebloemde11 gelukwenschen aangeboden, doch wij willen ook op deze plaats nog gaarne onze zustervereeniging van harte fe- liciteeren met dit succes. De opmarsch naar de tweede klasse is inmiddels reeds weer voortge zet door een 3-1 overwinning op de kampioen der parallel-afdee ling, C.S.V.Blauw-Wit Dit was de competitiestand op 2 Mei j.1. Star Boys 10 7 2 1 16 36-10 Ontspanning 5 2 2 12 26-17 Y-ster 9 3 2 4 8 22-23 Klectra 9 3 1 5 7 25-30 D.J.K. 10 1 4 5 6 15-33 Amstel 7 1 1 5 3 19-30 Het Dwaallicht No .5 is zoek WIE BEZORGT HET TERUG? Het Dwaallicht No.5 is na zijn rondreis door de kantoren niet op zijn basis teruggekeerd. Het was het nummer met het elf steden-verslag, de teekening van de brouwerij-in-den-winter en de hoopvolle bloementeekening. Wij hebben reeds vroeger er op gewezen, dat de Dwaallichten niet alleen voor de samenstellers doch ook voor het Sportclub-ar chief waarde hebben. Afgezien daarvan is het voor de samenstel lers een zeer ondankbaar idee, dat het resultaat van al hun moeite en tijd ergens in een prullemand of onder een papier berg een roemloos einde vindt. Het Dwaallicht is een ex periment, dat, naar wij meenen te weten, door het overgroote deel van onze leden op prijs wordt gesteld. Herhaling van dit "zoekraken" zou ons echter toch nopen, de uitgave te staken. Inmiddels hopen en vertrouwa wijdat deze oproep tot gevolg zal hebben, dat de vermiste als nog op onze lessenaar zal te rug - keeren. Red. Nog een tournooi BIJ DE AMSTELBROUWERIJ Ons eerste elftal is uitge nodigd tot deelname aan serie wedstrijden, georganiseerd door de Sportvereeniging "B.B.d.A." van de Amstelbrouwerijter ge legenheid van de in-gebruik-nemiig van haar nieuwe terreinen in het complex "Voorland" aan den Midden weg, terrein 15 en 16. 'Wij heb ben gemeend, deze uitnoodiging te moeten aanvaarden. Verdere deelnemers zijn: C.S.V. "Blauw-wit, AV.V."Ontspanning" V.V."B.B.d.A." en V.V."B.B.d.A.-combinatie" gespeeld wordt een halve ©ompetitie. Het programma voor H.B.M. luidt: 9 Mei H.B.M.-B.B.d.A.-comb. 16 Mei H.B.M.-Ontspanning 30 Me i HBM-B lauw-Wit 6 Juni H.B.M.-B.B.d.A. BEZOEKT OP HEMELVAARTS DAG HET H.B.M.-TOURNOOI OP HET D.E.C-TERREIN AAN DEN MIDDENWEG, EIND PUNT LIJN 9! - Q 1/

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 5