No .6 HET DWAALLICHT Maart/April 1942 teeren, dat de Sportclub ook op dit gebied vorderingen maakt. Het was een zeer geslaagde avond, waarbij de opluisterings- muziek van de afweer-batterijen de stemming niet kon verprutsen. H.B.B.A. was sterker, doch van de dertien partijen wisten de kantoormenschen er toch nog vijf te winnen. Een heele vooruitgang bij den vorigen wedstrijdl De avond had een bijzondere aantrek kelijk- heid door hel. uit- schen- ken van het zes weken verduis terd ge} wezen He ine- kens pils-4 Hier is de volledige uitslag: Boskemper/Breg.- Martens/Koelman I 4774-3958 Smal/Muys - Walop/Rebel 4811-3337 Borm/v.Delden - Smink/Vermeulen 3372-4360 Schutter/Kersbergen - Hartog I/Schuurman 3940-4184 Worm/Kreetz - Barbiers/Wijdoogen 4232-4149 Koenders/Nonhebel - Breedveld/v.d.Velde3951-3928 Coesel/Griffioen - Marinus/Smit 3104-4362 Somers/Hoonhout - Leeflang/Grobben 4551-3727 Kopp/Elverding - Been/Koelman II 3378-4689 v.d.Puy/Oud - Le entvaar/Schoevaait4362-4152 Manoth/Gikkelerus - Visser/Hartog II Ewijk/De Jong - Muller/Duiker Picavet/Beenke - Jansen/Nietveld Totaal H.B.B.A. Totaal H.B.M. 51070 Schermen DE COMPETITIE 26 Maart werd op degen en sabel trokken tegen A.S.C. I en II. Op de en wisten de onzen van A.S.C. I te vri.nnen met 6-2. Op sabel werd ech ter van beide A.S.C.-ploegen verloren cesp. met 8-1 en 5-4. Voor H.B.M. schermden de heeren Keuter, v .Nigteve ;t en Der les en. ALGEMEENS VERGA- BEHING 4504-4051 3740-3839 4564-2034 53283 De jaarlijk- sche algeraeene le denvergadering zal worden gehouden op Maandag, 20 April a.s., 's avonds 7.15 precies in de schermzaal. de agenda luidt: 1) Opening 2) Notulen 3) Jaarverslag secretaris 4) Jaarverslag penningmeester en be grooting 1942/1943 5) Verkiezing Bestuur (de heeren Raayen, v. '.Z aal, Galop, Both sn Keuter zijn herkiesbaar) 6) Bestuursvoorstel tot wijziging van< art.18 H.R. in dier voege, dat voortaan êSn lid der kascc isote herkiesbaar is. 7) Verkiezing k' sco issie 8) Verkiezing fees tc oralis si e (de hee ren Both, Bur "ers en v. '.Velde zijn he ^kiesbaar) 9) Rondvraag 10) Sluiting. Aangezien door den Procureur- jeneraal voor deze vergadering toe stemming is verleend voor bovenver melde datum, vertrouwen wijdat deze vergadering druk zal worden Be zocht, zcodat geen tweede vergadering "wegens onvoltalligheid" noodig zal zijn. Wij beginnen om 7 u.15 precies! - 8 -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 9