No .5 HST DWAALLICHT Maart/April 1942 zou te ver voerenl V/aar dan over? Blijdschap, dat we de kolenkist niet meer zoo nadrukkelijk moeten aanvegen, dat we niet meer met stijve kuiten en verkleumde han den in de huiskamer zitten? Over onze verbazing, dat er tóch nog een kclenbon is geldig verklaard ondanks het constateeren van slechte lagen? Vreugde over het feit, dat iedere liefhebber spoe dig weer zijn lippen mag steken in het keiharde schuim van het on volprezen Heineken's bier? Of zou ik mediteeren over de a.s. Paasch- dagen, het festijn der smulpapen, b.v. over de mogelijkheid, dat er misschien voor allen één eitje beschikbaar gesteld zal worden en... op tijdl zoodat het niet alleen Ma's ei maar ook Pa's ei als Paaschei wordt? Neen, dat wordt alles te problematisch. Nee, redacteur, ik geef het opl Je wintertafe- reel inspireerde me tot quasi- poësie, doch nu brengt de dwaal licht-bijdrage mijzelf aan 't dwalenl Maar wacht, de schermzaalI Hoera ik ben erl De fraaiste der Nederlandsche schermzalen, annex de plaats waar de S.C. H.B.M.ers (sters) zich kunnen uitleven, heeft een nieuwe aanwinst, een vleugel gekregen, door de goede zorgen van de Directie, auctor onze Heer Honig. Een vleu gel om voor te knielen, een Pley- ell D&t was het, wat wij nog mis ten! Op dit volmaakte instrument zal onze begaafde pianist Dammers voor zijn altijd dankbaar audi torium zijn klassieke stukken juist tot zijn recht doen komen en zijn jazz-klanken zullen de danslustigen in vervoering bren gen (als het weer zoover isl). Op onze jaarfeesten zal de bege leidende pianist de banale wijs jes der liedjes, te zingen door de artisten, spelen met een ado ratie, als had hij de Mondschein- sonate onder handen. Hier past zeker een "three cheers" voor de Directie! Wij hopen echter, dat de schermers hun zwaarden en an dere steekvoorwerpen verre van dit juweel zullen houden! Althans als er geschermd wordt, want ik heb tot mijn leedwezer moeten constateeren, dat de animo den laatsten tijd geweldig aan het tanen is. De stille gelofte, afge legd bij de feestelijke opening van de zaal is blijkbaar vergeten. Waar blijven de d'Artagnans van Nigte- vegt en Hartog? V/aar blijft Aramis Walop? Waar zit Jan Sluiters, die zich voor dit geval een nieuw ge waad heeft aangeschaft? Heeft jan ook evenals Geert Wijdoogen een Tante tot zijn last? Ook jij, Geert, ik hoop, dat jij je prettige per soonlijkheid ook weer spoedig onder de hoede van Maestro Foresto Paoli zal stellen, aannemende, dat jouw tante tegenwoordig geen hinderpaal meer is. Wanneer zal ik het hooren? En nu, Multatuli, vergeef mij! "Ik weet niet, waar ik sterven zal. Ik heb de schermzaal gezien, toen een drom van schermers en schermsters zich ervoor verdrong, de kleedkamers bestormend, met sabels, degens en floretten zwaaiend en de zaal inrennend, den voorzitter onder den voet loopend, zoodat hij, het bewustzijn verliezend, hulpeloos op de loopers lag uitgestrekt... Als ik zóó zal sterven op de schermzaal, zullen de ziekenvaders komen, mijn slappe lichaam opnemen en, mij ziekenhuiswaarts dragend, zullen zij zich afvragen: V/ie zijn het, die zoo wild- enthousiast voor hun schermsport zijn, dat ze ervoor over lijken gaan? Ik zal het niet hooren... P.Raayen Kaarten KLAVERJASSERS IN ACTIE TEGEN H.B.B.A. - WE GAAN VOORUIT! De tweede klaverjaswedstrijd is niet zoo'n inmaak-partij geworden als de ontmoeting tegen S.L.T.O. en er is dus alle reden om te consta- - 7 -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 8