ir\ VI ft ft (I Hb t Ho «6 HST DWAALLICHT (en luidl) zingen en bij den laatsten uithaal gaat als vanzelf het glas mee de hoogte inl SLOTOPMERKINGEN - Dit jaar vers lag besluitend, kunnen wij vaststellen, dat ons 22ste ver- eenigingsjaar zeer bevredigend is verloopen. Het stijgend le dental, de uitbreiding met ver schillende sporten en de voor uitgang van de voetballerij vor men actief-posten op onze balans, welke de door de tijdsomstandig heden sterk beïnvloede passiva" van het tanende schermen en de verminderde feestelijke activi teit ruimschoots compenseeren. Maart/April 1942 Sr blijft dan zelfs nog een batig saldo, groot genoeg, om met een behoorlijke dosis optimisme de toe komst tegemoet te zien. Moge echter deze gelukkige toekomst zich niet beperken tot onze kleine Sportclub, doch zich spoe dig ook ontfermen over de groote dingen van ons leven, van ons volk, van de arme, gekwelde wereldI Secretaris Maart 1942 W&R.KT h£DE- T£R. e>6SPOeOiaiNCa VA.rst OSL C.K3CVJ LATlE_ Boekhouding 4 Directie rocuratiehouders Mej.v.Asperen Solhoven Mr.Bierman Mevr.au Secretariaat Adm.Flesschenbier 4 Q loofdboekhouding /tj~ Buitenland Kas ■/ertegenw. Stad flj Vertegenw. Buiten xpeditie ■j echn.Dienst Retour v.d.Zwaai - 13 -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 14