No.6 HET DWAALLICHT Maart/April 1942 kaarttafel, en ofschoon de klaver- jaswedstrijd tegen S.L.T.O. in een verpletterende nederlaag eindigde, was de gemoedelijkheid van dezen avond (29 Januari) een belangrijk winstpunt in dit vereenigingsjaar. De visschers lieten zich evenmin door de tijdsomstandig heden intimideeren en zijn er in September zelfs een nacht en een dag op uitgetrokken, indien de catacomben can "De Uil" in Aals meer konden spreken, zouden zij hierover fraaie verhalen kunnen vertellen. De vangst was als ge woonlijk sof, doch de rest was prima in orde. FEESTEN - Het feestelijk deel der Sportclub-activiteit heeft door de verschillende om standigheden en wel in hoofdzaak door het verscherpte dansverbog een leelijke klap gekregen. Cp IS November hielden wij onzen laatsteh clubmiddag. Sindsdien zijn deze, juist in den laatsten tijd zoozeer gewaardeerde bij eenkomsten stop gezet. Het 21ste jaarfeest hebben wij echter op 27 April nog op ouderwetsche wijze kunnen vieren. Ook Sinterklaas was op S December present, terwijl de Kerst-kaartwedstrijd werd ge houden op 21 December. De hazen, fazanten, worsten en palingen wer den daar 2eer gemist, maar overi gens was het een uitstekend ge slaagde middag. CLUBBLAD - Het H.B.M.- Clubnieuws moest sneuvelen op het altaar der papierbezuiniging. Na een 6-jarig bestaan verscheen in September het laatste nummer. Sindsdien circuleert maandelijks op de kantoren "Het Dwaallicht" in een oplage van zegge één exemplaar. Hierdoor is het nog eenigszins mogelijk onze leden op de hoogte te houden van de verrich tingen van onze Sportclub. Doordat wij daarbij niet zijn overgeleverd aan de nukken en de technische moeilijkheden van het stencil, kan aan het uiterlijk van dit clubblad' surrogaat meer zorg besteed worden dan aan het vroegere "Clubnieuws". Daar staat tegenover, dat de cir culatie nog te vaak hapert, waar door de actualiteit van den in houd verloren dreigt te gaan. Wij hopen in dit opzicht nog op meer medewerking van onze lezers. Dat deze medewerking zich ook zou uitstrekken tot het leveren van bijdragen is waarschijnlijk teveel gevergd. Niettemin wagen wij het dezen wensch hier uit te spreken, echter niet zonder een woord van erkentelijkheid aan de heeren Raayen en Gimbel, die de oproepen van den redacteur op vaak zoo voortreffelijke wijze be antwo ordden LEDEN - Helaas hebben wij dit vereenigingsjaar den dood te betreuren van ons ondersteunend lid, den heer B.Pronk. Uiterlijk bemoeide hij zich met de Sportclub niet veel, doch achter de scher men heeft hij ons vele malen ge holpen om gerezen moeilijkheden te overwinnen. Zijn nagedachtenis zal dan ook baj ons in hooge eere blijven. Het ledental onzer vereeni- ging bewoog zich overigens ook dit jaar nog in stijgende lijn. Wij telden op 28 Februari 1942 behalve ons Eerelid, Dr.H.P.Heineken, 42 werkende leden (v.j. 40), 63 ondersteunende leden (v.j.59) en 11 buitengewone 3e den (v.j.7). In totaal dus een toename van 10 leden Het bestuur kreeg op de jaar vergadering v/eer de samenstelling van vóór de mobilisatie, n.l. de heeren Raayen, voorz»} v.d.Zwaai, seer.; Walop, penn.; Both, Comm. en Keuter, comm. De feestcommissie onderging eenige wijziging en was samenge steld uit'de heeren Jansen, Burgers en v.d.Velde. In den loop van het vereenigingsjaar werd de heer Jan sen op zijn verzoek door den heer Both vervangen. De heer Jansen heeft zich inmiddels roem verworven als com ponist van het H.B.M.-clublied. Hopen wijdat wij weer spoedig -club- en feestavonden kunnen hou den, waarop dit clublied er bij de leden "in" gebracht kan wordenl De stevige melodie laat zich goed - 12. -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 13