If llf urre.. 5 Poptc lub M.b.ivj NQ4- Oud en Nieuw Treur niet: We hebben nog nooit zöo'n pret gehadl He in deze dagen om zich heen kijkt, op straat, de café's, de familie- of kennissenkring, moet wel tot de conclusie komen, dat we leven in een tijdperk van ernstige gezichten. De gesprekken, de ge dachten, alles is in mineur gesteld. &n dat in een tijd, die dwaas is als geen andere, een tijd, die beheerscht wordt door daverende grappen en die meer nog dan gras mus1 tijd in het teeicen staat van de Lof der rotheid. is het geen kapitale mop, dat de eene helft van de wereld met de andere helft in een gruwelijken oorlog is gewikkeld, uitsluitend en alleen met het doel, de vrede en de welvaart te verzekeren? Is het niet zeldzaam comisch, dat daarbij bolsjewiek en kapitalist in innige verknochtheid in één schuitje zit ten, evenals het gele gevaar en het land, dat dit gevaar het eerst en het felst als zoodanig herkende? Is het niet om je dood te lachen, dat in Holland, let wel, in Holland geen melk en geen kaas te krijgen is, die dezen naam met eere kan dragen? Is het niet om te brullen, dat de deftige dame, die vroeger haar slager in nette termen placht uit te foeteren, wanneer er een heel dun vet randje aan het vieesch zat, dat diezelfde deftige dame nu haar uiterste best doet om voor woekerprijzen een pondje vet bij JANUARI ig^-2- Uvain der 2wa a i Tante Stien op den kop te tikken? Is het niet reuze-grappig, dat we hier aardappelmeelbrood eten, ter wijl aan de overkant van den Oceaan de tarwemassa's zich ophoopen?, dat aan de wereldmarkt voor tabak, die Amsterdam heet, geen sigaar te krij gen is?, dat de "Stille" Oceaan het rumoerigste water van de wereld ge werden is?, dat geen koning meer leeft in zijn eigen koninkrijk en zelfs een zegevierend imperator van zijn imperium niet veel meer dan zijn kroon over heeft? Dat is alles zóó grappig, zoo enorm doll Daar kan geen moppen- blad tegenop. Daar kan met den geheelen Oudejaarsavond om lachen. Ik zie het tooneel al voor me: We zitten om de tafel en zijn al lemaal een beetje warm van de sur rogaat -punch Telkens schieten we in een daverende lach en zoo tegen twaalven zegt OQm Jo, de grootste grapjas,:"Nu zal ik jullie nog de beste mop van den heelen avond, van het heele jaar vertellen. Luisterl Op 25 December is in alle hoofd-, staf- en andere kwartieren van de elkaar afslachtende mogendheden heel plechtig en devoot Vrede op Aarde gezongenl Nu lachen we zóó hard, dat de twaalf-uur-slag er bijna in verloren gaat, maar gelukkig hebben we dat vervloekte oude jaar, dat er stie- kum probeert tusschenuit te knijpen, toch nog net bijtijds aan zijn ra felige jas. wij klinken en begin nen het n&ëawe jaar even moppig als we het oude besloten: Wij wenschen elkaar een gelukkig en voorspoedig Negentienhonderdtweêënveertig! VqZ 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 2