No.2 HET DWAALLICHT November 1941 op Uw aanschrijvingskaart vindt, accepteer dat dan sportief. Be denk, dat dit uitsluitend ge beurt in het belang van de club en nimmer om iemand persoonlijk onaangenaam te zijn of achteruit te zetten. De reserve behoort niet beleedigd bij de kachel te zitten, maar dient sportief aan wezig te zijn op het veldl UJü GRÜOTE V ERHUYSINGHE VANDE VOETJEBALTRAPPERS is alweder vele maenden gheleden, dattick int HBM- Clubblad een vrught myns gan seveders ghe- openbaert hebl lek doe sulckx alleenlyck op hystorische ooghenblicken ent is naer aenlydinghe vande ver- huysinghe vande ü.B.M.-voetje- ballers naert ulympiaplein, dattick my wederom gheroepen ghevoel, myne ghevoelens mid dels dit nieuwe orgaen aen uEd. kenbaer te maecken ofte kondt te doen. under ons gheseght ende ghesweghen: Twerd tyt met dese voorseghde verhuysinghe! Tis natuerlyck wreet, om een veldt, daeraen ghy sodanigh gheheght waert, yskoudt inde steeck te laeten, maer andersyds soude men sigh in myn tyt gheschaemt hebben vanweghe sulcke inrigh- tinghe van sindelyckheit ofte hygiene als int keetjen aende üchagerlaan aenwesigh syn. net vergrootglas ofte micro-scoop, uytghevonden door myn vriendt nuygens, soude waerschynlyck niet groot ghenoegh syn, om al le die microben ende verder on- tuygh weder te gheven, dewelcke datwater bevat, daerin ghy uEd. modderighe leden plaght af te spoelen, ant veldt was opt laetst geen voetjebalterrein meer, maer eenvoudighlyck een stuck gras- landt, hetwelck volghens den seergheleerden uoktor posthuma nootsaeckelyck ghescheurt dient te worden vanweghe de piepers, bruyne boonen ende koolsaet vande produksieslagh! Lat de club thands naert Ulympiaplein gaet, is voortref- felyck ende bequaem ghesien, want, in ghemoede, daer hoortse thuysl salt niet syn, of die oude Ulympus herleeft, als daer alle die H.B.M.-goden overt groene veldt dartelen? sal de reghtshalve vant tweede niet syn ghelyck Bacchus ende de links-aghter vande selfde com pagnie ofte elftal als een bliksem-slingheren.de seus? Veel schooner nogh salt syn, als de jonge godjes vant eerste overt olympische veldt snellen! uan sullen alle die godinnen uyt de buert, mitsga ders alle nymphen ende sterfe- lycke maeghdekens tehoop loopen om langs de lynen ende opte tri bunen (die synder waerentigh oock!de blonde apollo int doel, de snelvoetighe uermes inde voor hoede, de swervende odysseus inde middenlinie ende alle die andere jonge goden ende helden aente moedighen ende toe te juighen. voor die knaepen breecken gouden tyden aen ende de ghehuwden onder deselven sullen stevigh in der- selver voetjebalschoenen moeten staen vanweghe de versoeckinghe! uaer is evenwel aen dit alles één groote strop ofte swae- righheit verbonden: waer isset lodael inde buert vant Ulympia plein, waer na den swaeren strydt de godhedens tesaem kunnen komen teneinde hun overwinninghe ofte nederlaeghe met heineken's üektar te vieren, respectyvelyck uyt te wissen? uese peryckel druckt my seer, dogh dit magh my niet hin deren, om de Heineken's voetje- baltrappers in derselver nieuwe huys veel resultaet ende plaisier te wensen! - 7 -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1941 | | pagina 8