No .2 uET DWAALLICHT November 1941 mBNSCheNKENNIS OP 'T SPORTVELD Sport maakt menschen open hartig. beoefen daarom sport en heb daarbij niet alleen aan dacht voor uzelfI iemand, die sport beoefent, geeft zich, al sport w.B.m. li IN »T HOOGSEIZOEN beoefenend, bloot. Ge kunt hem leeren ken nen als een voorzichtig of als een roekeloos, als een dap per of als een vrees achtig ster veling. ja, zelfs ont dekt ge op het sport veld den lafaard en merkwaardig genoeg is dat meestal degene, die vóór en na den wedstrijd de meeste praats heeft. Voor dege nen, die besef fen, dat men- schenkennis in elk beroep onontbeerlijk is en zeker in de leiden de functies, is daarom de sport zoo be langrijk. zij komen erdoor in de gelegen heid anderen zonder masker te zien, zonder "natuurlijke dekking" tegen onderzoekende blikken, ue sporten, die beoefend worden in ploegverband zijn het beste in dit opzicht, Ge ziet dan niet alleen de menschen in hun reacties op het spel met zijn 4 üct.: 11 Oct.: 18 Oct.: H.B.M. ii! voor- en tegenspoeden, ge ziet ze ook in hun trouw aan de gemeenschappelijke zaak, aan het ideaal van de ploeg. Ge test ze op kleine ijdelheden, op wilskracht, eerlijkheid, eerzucht, samenhoorigheidsgevoel, activiteit, dicipline, goede of slechte manieren. De beteekenis van sport gaat ver boven het licha melijke uit, mits men er oog voor heeft. Kijk eens rond en beschouw de zakenmenschen in de hoogere functies, net zijn haast allen sportsmannen, doch verschillend in de keuze van hun sport. Niet, dat zij aan sport ook hun succes te danken hebben. Ook niet, dat zij de sport doelbe wust kozen als middel op den weg naar ditsuc- ces, Neen, zij zijn goede sport beoefenaars, met een hart voor de zaak van de club. Maar zij zijn ook waar nemers van hun eigen reacties en van die van hun clubgenooten. Het sport veld is voor hen de wereld in miniatuur. (Uit:"De zakenwereld") H.B.H.A. vraagt uitstel acheidsr.niet opgekomen Alle wedstr. afgelast. "Mag ik dan nooit meespelen* BILJARTERSI Komt 's woensdagsavonds in de biljartzaal in het nieuwe kelderhuis TWEE PRIMA BILJARTS! - 5 - D~Z-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1941 | | pagina 6