,T I UITCj.: SPORTCLVJIb W.&.M.n N<iZ R.E D«J. vanj p eg. ZWAAU MOVEM0EC. f<94l I VERHUISD de H.B.M.-Voetbal-Elftallen van Schagerlaan naar Olympiaple in (terrein binnen de Sirifelbaan) Toegang gratis Rijwielstalling gratis Zitplaats op tribune gratis Beleefd aanbevelend: H.B.M. I II De verhuizing Het bestuursbesluit, om het terrein aan de Schagerlaan te ver laten en te verhuizen naar* het Olympiaplein, is voor de meesten onzer leden wel zóó onverwacht gekomen, dat een kleine toelich ting hier wel op haar plaats ls. Het is bekend, dat de toe stand aan de Schagerlaan al sinds jaren volkomen onhoudbaar was. Het kleedlokaal en de "wasch"-ge legenheid spotten met alle begrip pen van moderne hygiëne. Het ter rein zelf, ofschoon vroeger zeer behoorlijk en nog steeds één van de Amsterdamsche velden, die de meeste regen kunnen verstouwen, werd hobbelig en er kwamen putten en heuvels in. Hieraan is misschien de geweldige zandlast niet vreemd, die er rond omheen opgespoten is en waardoor ons terrein in een kuil kwam te liggen. Het aanbrengen van verbeteringen hebben wij vaak over wogen, doch aangezien steels de mogelijkheid bestond, dat wij met een opzegtermijn van drie maanden moesten verdwijnen voor verdere stadsuitbreiding, had het geen doel voor veld of kleedgelegenheid veel geld uit te geven. Toen wij wisten, dat in het Boschplan en aan de Weesperzijde nieuwe sportterreinen zouden komen, die stellig als model-terreinen zouden zijn te beschouwen, hebben wij ons met de bevoegde autoritei ten in verbinding gesteld, om, tesamen met H.B.B.A., voor deze terreinen in aanmerking te komen. Ons verzoek is tenslotte door de Directie van de H.B.M. overgenomen, welke Directie daaraan vergaande toezeggingen vastknoopte betreffen de het bouwen van een zeer behoor lijke kleedgelegenheid, hygiënische inrichting en "cantine". Door de oorlogsomstandig heden kwam echter het werk aan het Boschplan stil te liggen, terwijl de terreinen aan de Weesperzijde, die oorspronkelijk in 1942 klaar zouden zijn, tengevolge van den - 1 -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1941 | | pagina 2