Dagelijks Bestuur Vooruitblik op 2006 'S-HERTOGENBOSCH NIEUWS 0 Het Dagelijks Bestuur (DB) mocht ook in 2005 weer sturing geven aan de Ondernemingsraad. Door het vertrek van Mirjam Broos ontstond binnen het DB een vacature. Met het oog op de verkiezingen in 2006, besloot het DB de vacature tot die tijd niet in te vullen. Peter Ploegmakers Wil van den Boogaard André Spierings voorzitter vice-voorzitter ambtelijk secretaris Het DB kwam iedere maand tenminste één keer bijeen om de voortgang van de werkzaamheden te bespreken, de OR-agenda voor te bereiden en om een concept agenda voor te bereiden voor de 0R- overlegvergadering. Ook kwam het DB zes keer bijeen met de Brouwerij Manager om de agenda voor de OR- overlegvergadering vast te stellen. Punten van aandacht in dit verslagjaar waren: Evaluatie van de nieuwe werkwijze voor het behandelen van advies- en instemmingsaanvragen. Start ontwikkelingsgesprekken voor de individuele 0R- leden. Hierin worden wederzijdse afspraken gemaakt over functioneren, wensen en ontwikkelmogelijkheden binnen de OR. Overzicht van Onderwerpen die de revue passeerden Advies- en Instemmingsrecht zijn ieder jaar weer aandachtsvelden voor de Ondernemingsraad. Het zijn ook spanningsvelden waarin de OR de taak heeft de procedures duidelijk te blijven volgen. Aan alle medewerkers dan ook de vraag om zaken tijdig én duidelijk bij de OR aan te dragen! Het jaar 2005 stond vrijwel geheel in het licht van de onderstaande Advies- en Instemmingsaanvragen: Instemmingsaanvraag Bedrijfshulpverlening Brouwerij 's-Hertogenbosch Adviesaanvraag wijziging colonne 14 cluster Bus Vat Adviesaanvraag Facility Services Adviesaanvraag samenvoeging afdelingen TSB en TSV Adviesaanvraag aanpassing bezetting Beveiliging gedurende Nacht dienst Adviesaanvraag aanpassing bezetting Beveiliging gedurende Late dienst Instemmingsaanvraag Brouwen Instemmingsaanvraag ATV Verpakken Eind 2005 werd de OR verrast met een groot aantal Investeringsaanvragen waarover zij geacht werd te adviseren. Een opsomming van alle Investeringsaanvragen voert hier te ver. Daarom een overzicht van enkele belangrijke Investeringsaanvragen uit 2005: Nieuwe Draught Keg colonne 23 Aanbrengen luchtafzuiginstallaties bij colonne 14 ter beperking van overlast door C02 en loog dampen Introductie nieuwe biersoort Amstel Pulse Installatie inspectiesysteem dat na de sluitmachines colonnes 15, 8 en 16, met een camera iedere kroonkurk inspecteert Aanpassing van de watervoorziening die door membraanfiltratie het mogelijk maakt grondwater uit dieper gelegen lagen te onttrekken Nieuw parameterbeheerssysteem binnen de afdeling Verpakken Vervanging van een Bostelsilo bij de afdeling Brouwen Vooruitkijken is niet makkelijk. Het komt meestal uit op verwachtingen en veronderstellingen. De verwachting voor 2006 is dat de OR minder Advies- en Instemmingsaanvragen te behandelen krijgt. Kijkende naar de Bossche Brouwerij gaan we er van uit dat de we de grote veranderingen al hebben gehad. Maar wijzigingen op kleinere schaal gaan er zeker nog komen! De OR gaat dit jaar dan ook gebruiken om de communicatie met u te verbeteren. De Raad zal ook meer aandacht vragen voor de medewerker. De OR ziet de medewerker als de belangrijkste schakel en die schakel mag naar mening van de OR, best wat meer aandacht krijgen. I r to •■••vil UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 5