Voorwoord OR-Jaarverslag 2005: Algemeen VGWM-commissie Commissie Verpakken PT] 'S-HERTOGENBOSCH NIEUWS Terugkijken op een jaar is altijd moeilijk. Er gebeurt immers zoveel. Maar wat mij iedere keer bij het terugkijken weer opvalt is dat we in een jaar heel veel advies-, instemming- en investeringsaanvragen behandelen. Ook in 2005 kregen we bij de behandelde adviesaanvragen weer te maken met boventalligheid. Dit zijn voor de OR de aanvragen die de meeste aandacht vragen en ook krijgen. Je moet bij deze adviesaanvragen immers altijd kijken naar de noodzaak en de toekomst. De OR paste in 2005 de vernieuwde werkwijze rondom het behandelen van instemmings- en adviesaanvragen verder toe. De werkwijze is erop gericht de medewerkers meer te betrekken bij de aanvragen die hun eigen afdeling aangaan. De medewerker heeft de kennis van de afdeling en de OR heeft de kennis over de inhoudelijke zaken van de aanvraag. Hierdoor ontstaat een goed team... en samen staan we sterker! Samenstelling Het laatste volle zittingsjaar 2005, werd gekenmerkt door het vertrek van Mirjam Broos en Jan van den Bosch. Mirjam beëindigde haar werk voor Heineken op 15 augustus. Door haar vertrek ontstond een vacature voor een vrije zetel in de Ondernemingsraad. Enige kandidaat voor de vrije OR zetel was Ruud Mandingers en al op 19 augustus werd hij geïnstalleerd. Om privé redenen stelde Jan van den Bosch op 1 september 2005 zijn zetel vacant. Helaas werd voor Jan geen opvolger gevonden. Het zou te ver voeren om hier alle wisselingen in de Commissies, COR, GOR en EOR die hiervan het gevolg waren uiteen te zetten. Maar ondanks alle personele wijzigingen ging het OR werk gewoon door. Overlegstructuur In 2005 kwam de Ondernemingsraad zeven maal in eigen vergaderingen bijeen: zes maal voor geplande vergaderingen en één maal extra i.v.m. de samenvoeging van TSB en TSV. Daarnaast vergaderde de Ondernemingsraad zes maal met zijn Bestuurder (Brouwerij Manager). Intern functioneren In de achterliggende periode probeerde het Dagelijks Bestuur (DB) in overleg met verschillende cursusleiders (zoals Yolanda van der Poel en Ariane Blokzijl) de werkwijze en de samenwerking van de OR met zijn bestuurder te verbeteren. Hier zijn aan het begin van deze periode scholingsafspraken gemaakt. De Bestuurder was één dagdeel bij een OR-cursus aanwezig. Er is toen vooral aandacht besteed aan het onderwerp flexibilisering. In oktober 2005 was er een cursus die in het teken stond van meningsvorming, standpunt formulering en gesprekstechniek. De jaarlijkse OR-themadag bestond in 2005 uit een workshop "Help! Ik moet schrijven voor Brouwerij 's-Hertogenbosch Nieuws". Communicatie De medewerking van Brouwerij 's- Hertogenbosch Nieuws stelde de OR in staat u op de hoogte te houden van de vele behandelde onderwerpen. Helaas verliep het verzorgen van goede communicatie naar u toe verder 'moeizaam'. De OR stelt zich dan ook tot doel in 2006 beter te communiceren. Omdat de OR wil weten waarom de communicatie moeizaam verliep wordt in 2006, met toestemming van de Bestuurder, een stagiaire aangetrokken die dit 'verbeterpunt' gaat onderzoeken. Deze stagiaire presenteert medio 2006 de onderzoeksresultaten aan de OR. Organisatie De onderwerpen die binnen de OR aan de orde komen zijn zeer divers. Om op de verschillende deelgebieden de expertise te vergroten en zo beter te kunnen inspelen op de vaak complexe materie, bracht de OR activiteiten onder in drie commissies: De Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM-cie) houdt zich in hoofdzaak bezig met werkomstandigheden. De Commissie Verpakken richt zich op het beleid binnen de afdeling Verpakken. Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft sturing aan de OR. Dit jaarverslag 2005 is maar een beknopte weergave van wat er in de Bossche OR gebeurde het vorige jaar. Maar ik hoop dat je het met plezier zult lezen. Peter Ploegmakers voorzitter De VGWM-cie houdt zich bezig met alle aangelegenheden op de Brouwerij die betrekking hebben op Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. De commissie is ingesteld door de OR met het doel de OR gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle zaken die hiermee samenhangen. Samenstelling commissie eind 2005: Wil van den Boogaard voorzitter Ruud Mandingers vice-voorzitter Gerard Konincks Jos Michiels Jan Dul De commissie startte 2005 met Gerard Konincks als voorzitter en Wil van den Boogaard als vice-voorzitter. Echter drukke werkzaamheden dwongen Gerard het voorzitterschap over te dragen aan Wil. Ruud Mandingers is benoemd als vice-voorzitter. De commissie kwam in 2005 vier maal bijeen voor een overlegvergadering onder voorzitterschap van Godfried Meijer. Voorafgaand aan deze overlegvergaderingen vond steeds een eigen vergadering van de commissie plaats. Ook vond regelmatig overleg plaats met de Arbo dienst. Vaste punten op de agenda waren: het verslag van het Arbo-team, de status van de RI&E, ziekteverzuim cijfers en (in 2005) de veranderingen in de BHV organisatie. Denk hierbij aan het opheffen van de bedrijfsbrandweer en het bemensen en opleiden van de totaal nieuwe BHV organisatie. In deze periode was er vooral veel aandacht voor de gezondheid. Het periodiek geneeskundig onderzoek is vervangen door de Health Check, waarbij men meer kijkt naar de risico's met betrekking tot hart- en vaatziekten. De VGWM-cie probeert in 2006 het veilig en vooral ook het prettig werken binnen de Brouwerij te bevorderen. Ook moet de commissie zich inleven in de mogelijke gevolgen van een steeds veranderende wetgeving. De Commissie Verpakken heeft als doel de toetsing van het beleid binnen de afdeling Verpakken. Hierbij is een goede wisselwerking tussen de commissie, OR, Managementteam en medewerkers, van belang. Samenstelling commissie eind 2005 Jan Siegers voorzitter Mari van de Velden vice-voorzitter Peter Kuys Bas Zegers Eddy Folkers In 2005 was de commissie vijf maal bijeen in een overlegvergadering met de Manager Verpakken. Deze werden steeds vooraf gegaan door een eigen commissie vergadering. Ook was er tweemaandelijks informeel overleg met de Manager Verpakken. Aansluitend was er dan weer een eigen commissie vergadering waardoor er snel kon worden ingesprongen op signalen van de medewerkers. De belangrijkste onderwerpen die in 2005 de commissie passeerden: Wijziging ploegendienst colonne 14 ATV verroostering Personeelsplan Binnenland in verband met capaciteitsbenutting Pilot 'Idee Verbetering Proces' (IPV) Ook waren er belangrijke investeringsaanvragen, hierbij had de nieuwe Draught Keg Line 23 de meeste impact. Een vast punt op de agenda was VGWM. Als vertegenwoordiger van de grootste afdeling vindt de commissie het belangrijk input te leveren aan de VGWM-cie. Hiervan zijn de C02 problemen van de vullers een goed voorbeeld. In 2006 wil de commissie onderzoeken hoe 'de communicatie met en raadpleging van de medewerkers' verder verbeterd kan worden. ■••••■•■•••••••••••••at iT»iiftKr»winiT»K L

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 4