De switch van Sandor Volwerk Geef de leiding een hand Nieuwe manager Verpakken Ronald Lucassen: "WE MOETEN ONS RICHTEN OP DE STERKE KANTEN VAN ONZE BROUWERIJ" Ondernemingsraad Zoeterwoude PR-COMMISSIE BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS fÜ Hij begon 75 jaar geleden bij HTS, zette in zijn buitenlandperiode de brouwerij in Hainan (Chinees eiland) op, werkte een tijd in Nieuw-Caledonië en was als Technical Manager in Nieuw-Zeeland verantwoordelijk voor vier brouwerijen. En nu is hij benoemd tot manager Verpakken. Wat vindt hij daarvan? "Ik zie Nederland ook als een OpCo; hier bestier ik vier rayons, in grootte en complexiteit meer dan vergelijkbaar met vier brouwerijen." Ronald's antwoord is tekenend voor zijn kijk op de brouwerij Zoeterwoude, die volgens hem veel voordelen biedt ten opzichte van andere Heineken-brouwerijen. Waar anderen de neiging hebben te kijken naar wat de brouwerij Zoeterwoude in relatie tot andere brouwerij en niet heeft, richt Ronald zich liever op de pluspunten: "Een positief punt is de schaalgrootte van Zoeterwoude die doorwerkt in de kostenstructuur. Zoeterwoude als locatie ligt ook dicht bij de haven en dat is weer posi tief in verband met de export." Ronald ziet de interne concurrentie niet als een probleem: "Wil je met externe concurrenten concurreren, dan moetje dat intern ook goed kunnen. Het is naar mijn mening ook leuker om te werken in een omgeving waar je wordt uitgedaagd mee te denken en mee te werken aan de opbouw van je be drijf, omdat je daarmee ook je eigen toekomst opbouwt. Als de prestaties omhoog gaan, gaat de motivatie mee omhoog." Compliment voor Zoeterwoude Ronald heeft tijdens zijn introductieronde al veel ge hoord over NPI's en 'het vertrek' van de BeerTender-lijn. Hij is er duidelijk over: "Mensen moeten begrijpen dat er niet iemand in een kamertje zit die denkt: ik ga de boel eens lekker verzieken door een lijn neer te zetten en die dan weer weg te halen, dat werkt lekker motiverend. Het kost de onderneming geld en er zijn goede redenen geweest om de lijn hier neer te zetten. Helaas is het niet gelukt. We zitten als bedrijf in een situatie waar we meer risico's nemen omdat de markt onder druk staat. Als je iets wilt doen moet je innoveren, maar van de tien innovaties lukken er misschien vijf. Ik zie het vooral als compliment dat Zoeterwoude vanwege de schaalgrootte werd uitgekozen om de BeerTender-lijn neer te zetten. We moeten niet vergeten dat er veel innovaties zijn geïntroduceerd die ook goed draaien." Opleiden Opleiden staat hoog op de agenda van Verpakken. Hoe kijkt Ronald daar tegenaan? "Goed opgeleide mensen zijn onderdeel van onze toekomstvisie als bedrijf. We willen hier geen universiteit creëren, maar wel mensen oplei den tot een goed niveau. Dit zal op korte termijn, maar zeker op lange termijn een positieve invloed hebben op het resultaat van de brouwerij en de positie ten opzichte van andere brouwerijen. De negatieve geluiden komen uit een tijd dat hier net een aantal grote projecten draaide, zoals Clear Plastic Label en Heineken Light. Dan kom je krap te zitten. Aan de ene kant kun je dat als uitzondering beschouwen, aan de ander kant hoopje natuurlijk als brouwerij meer van dergelijke grote projecten binnen te slepen. Vandaar dat het management opleiden, grote pro jecten en productie goed naast elkaar moet organiseren." Wandelgangen Als we Ronald vragen of hij al op de hoogte is van alle wandelgangverhalen bij Verpakken antwoordt hij: "Die verhalen moetje nuanceren. Ik heb überhaupt het liefst dat medewerkers eerst naar hun baas gaan als er pro blemen zijn en dat problemen niet via wandelgangen of alleen via de ondernemingsraad boven komen drijven. Ik wil daar met de teamleiders en rayonmanagers over praten. In Nieuw-Caledonië stonden de vakbonden drie keer per dag voor mijn deur, daar kwamen de proble men ook niet via de hiërarchie naar boven. Maar ik wilde het persé ook via de managers horen, daar heb ik steeds op aangedrongen. Problemen moeten via de lijn worden opgelost vind ik. Als dat niet goed gaat moeten we er iets aan doen." Vanaf 1 september ben ik 'geswitcht' van teamleider colonne 5 naar TPM-coördinator Multipacker. Graag maak ik van de gelegen heid gebruik om iets meer te vertellen over wat we het komende jaar met betrekking tot de Multipacker van plan zijn. Als teamleider viel de Multipacker onder mijn aandachtsgebied, maar door allerlei omstandigheden zaten we met zijn allen nog steeds in stap 1. Binnen de afdeling Verpak ken is besloten dat het van groot belang is dat één bepaalde machine moet voorlopen op de rest, omdat je daar je standaarden wilt ontwikkelen en TPM wilt testen om te kijken waar je als organisatie tegenaan loopt. De Multipacker colonne 5 moet de modelmachi ne worden voor de hele afdeling Verpakken. Om ervoor te zorgen dat de Multipacker voor blijft lopen op de andere TPM-machines, ben ik de rest van dit jaar en volgend jaar vrij gemaakt om hieraan invulling te geven. Het doel is zeer ambitieus: stap 4 en misschien wel stap 5 in december 2006! Door dit in dagdienst te begeleiden, ben ik in de gele genheid om met iedere ploeg aan TPM op de Multipacker te werken: opleiden, labelen, schoonmaaktijden bijhouden, samen vervui lingsbronnen opsporen, et cetera. Als TPM- coördinator Multipacker maak ik ook deel uit van de pilaar Autonomous Maintenance, zo dat ik direct de problemen kan aankaarten waar we met de Multipacker tegenaan lopen. Ons eerste succes hebben we maandag 19 september behaald: een score van 95% voor de audit voor stap 1. Vrijdag 30 september zijn we gestart met stap 2 en begonnen we als Autonomous Maintenance (AM)-team (vertegenwoordi ging uit alle ploegen) met het aanpakken van de vervuilingsbronnen en de moeilijk bereikbare gebieden op de Multipacker. Hiervoor kregen we vrijdag 30 september training. Daarna is het de bedoeling dat iedere ploeg één of meerdere vervuilings bronnen gaat aanpakken. 'De leiding een hand geven', kennen jullie die uitdrukking? Het is een nogal mannelijke omschrijving van een plasje plegen. De grap zit hem erin, dat deze uitdrukking twee verschillende beteke nissen heeft. Maar nog grappiger is het om te beseffen dat er eigenlijk hele maal geen sprake is van een beteke nisverschil! Zet maar eens de woorden 'bedrijfsleiding' en 'waterleiding' naast elkaar. In beide termen betekent 'leiding' hetzelfde. Want zoals een waterleiding ervoor zorgt dat het water op zijn bestemming komt, zo zorgt een bedrijfsleiding ervoor, dat het bedrijf zijn doelen bereikt. Een waterleiding duwt en trekt niet, het draagt en leidt. Dat leiden gebeurt door duidelijke grenzen aan te geven: de diameter van de pijp. Zo ook moet een bedrijfsleiding niet duwen of trekken. Het helpt ook niet. Of je nu met harde of met zachte hand duwt, het blijft voor de geduwde medewerker een irritante bezigheid. Hij raakt er niet gemotiveer der door. Sterker nog: duwen roept een tegenreactie op, les één van de klas sieke natuurkunde. Leiding geven heeft niets met hard of zacht te maken, maar alles met het vermogen om medewer kers te motiveren. Wat is dan een goede leiding? Dat is een leiding die de moed heeft om alle medewerkers de ruimte te geven die hen toekomt en ze zó te motiveren, dat ze binnen die ruimte de goede kant op gaan. Hoe ze dat beneden de rivieren doen, geen idee, maar hier in Zoeterwoude is een eerste belangrijke stap een jaar geleden gezet. Onze bedrijfsleiding pleitte voor meer openheid. We mochten bijvoorbeeld onze eigen meningen kwijt in Brouwerij Zoeterwoude Nieuws (voorheen Leven in de Brouwerij). Watje ook denkt van de motieven, het was een heel sterke zet! Nog steeds is het aan ons om daar optimaal gebruik van te maken. Schud de uitgestoken hand. De bal ligt bij de medewerker. Neem hem maar die vrije trap! Motiveren gebeurt door overtuiging, nooit door dwang. Dat maakt overtui gingskracht zo sterk en dwang zo zwak. Maar daarvoor is nodig datje andere meningen begrijpt, respecteert en zelfs positief waardeert. Sterk is een leider die de tegenspraak niet vermijdt, maar juist opzoekt, en die de ander overtuigt om met hem mee te gaan. Daarvoor is moed nodig van iedereen in de organi satie, of anders gezegd: overwinning van angst. Hoe we dat in ons bedrijf moeten aanpakken, daarover een volgende keer. 18 OKTOBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 3