CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950. Wel^omdat de ping-ping nu eenmaal eok deel uitmaakt van onze redactie en_- ofschoon de overige drie redactieleden er steeds welvarender_gingen ui t z ien_-de._ g ezendhei dst o estand van dit vierde lid werd steeds^slechter En aangezien Je moet_roeign met de riemen, die je hebt, zul je het met_een paar ouwe versleten riemen toch moeten„af leggen tegen een beter uitgeruste tegenstander. En die beter uitgeruste tegenstander zal het natuurlijk_.gl.ans rijk winnen, zodat U Uw blad met fraaie^omslag en foto's krijgt,^ Binnenkort verschijni_n,lJ,het nieuwe personeelsorgaan, waarover ILmisschien wel reeds iets hebt horen mompelen en wij, al.s redactie ,_.zullen'ttegen een tegenstander, waarvan wij niet eens wist;9ii+_dat die in de baan lag - zdver lagen wij voor moeten_afleggen (ncu ja..afleggen.2). Ik neem maar aan, dat dit zo is en ik zal dus mijn functie als redacteur maar spontaan weer neerleggen(nou ja. spontaan..,?). r voorlopig os de 5 maanden verschijnen en hst waar schijnlijk irL.verband_met_.de beschikbare_ruimte zeer beknopt opnemen van mededelingen inzake onze sportclub,...zullen m_.i. door_onze leden als_ean bezwaar worden gevoeld, Ik stel mij derhalve_voor_om_als redactielid zonder portefeuille_onze_leden met kortere tussenposen volledig op de hoogte te houden van onze_diversg._sportafdelingen, zodat wij tenminste weten,__waaraan_.zi j hun steun geven, Zij_het .dan door middel van„een..verminkt clubnieuws. Misschien keren wij weer terug tot het dwaallicht? In.elk geval ben ik thans weerkeen ervaring rijker., n.l.als redacteur. - Het_is wel aardig ais ik nog eens in Amerika kom en rk maak daar kennis met de^heer ïon Ballusek: nIas U vroeger hoofdredacteur van het Handelsblad? Dat is aardig, ik heb ook eens een dergelijke functie bekleed. Dan zijn we dus eigenlijk collega's'(nou ja,collega1s. Gé D A N S "TC N - - 0p_ verzoek van „onze beide_sp.ortverenigingen werd over gegaan tot het vormen van pen dansclub. Niet alleen konden_ hieraan..deelnemen de leden van beide sportverenigingen, doch ook werd toegestaan, dat leden, dié aan .deze danscursus deel namen, enkele__introducés meenamen, In totaal_doon hieraan ca, B6 personen mee en hoewel_het..aantal niet zo hoog is,_ls de Stemming op deze club_zodanig, d„at aangedrongen werd het aan tal lessen van lO_op_15 te brengen, hetgeen werd toegezegd. Bovendien zal ze om de 3 weken een vrije_dansavond worden ge houden,. wasrvan_de eerste zal plaats_ vinden op IS Februari a.s. Buiten de deelnemers aan de_danscursus„met hun_introducés, zijn ook de andere_ledpn van de_beide verenigingen van harte welkom. Aangezien door hat enthousiasme voor deze vrije dans— ove^zien is, hoeveel personen hieraan uitein delijk zullen_deelnemen, wordt men beleefd, doch nadrukkelijk verzocht zich_bij_de heer Wilschut op te geven(entrée ƒ10,50 p/p) en wel zo spoedig mogelijk.' Iruieder geval is deze danscursus een groot succes ge worden. als_ontspanning, Herhasldelijk moet men horen, dat de dansavonden als zeer prettige avonden worden beschouwd, waar men de gehele week met verlangen naar uitkijkt," Duiker,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 6