la .'a Sifsepr?krwQrdt?P T"!' l9mand efin floret CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950. NASCHRIFT VAN DER ZWAAL - - - Daar 2itien we nouj Djg censuurlpzs vrijheid van ons_ Clubkrantje heeft onze Inden in staat gesteld, ,§.lvagt van dé persoonlijks mening van 2 der redactieleden kennis te nemen, U_hebt_ daaruit kunnen zign, dai^ik optimistischer ben dan onze hoofdredacteur. Optimistischer^en wgllichf ook vasthou dender...Ik heb dezer_ dagen negeens de geïllustreerde H,B,M.- Clubbladen Yan^l935 iot heden doprgebladerdj Hef zijn dfkke boekdelen, waan henderden uren van arbeid^in zitten, En ik kan me in de gedachtengang van de heer Gimbel verplaatsen. Alleen, ik wilde de„door ons zalf opgebouwde traditie niet zon der strijd uitjianden geyen, De heer Cimbel is echter sinds zeven jaar de ruggegraat van^ons .Clubnieuws^, Zonder ruggegraat^ kunnen wij niet levan. Zijn besluit moeten wij billijken en ik vrees, dat mij^niete anders rest+ dan_h,em hierbij onze oprechte dank te betuigen voor hetgeen hij door middel van het Clubnieuws voor de Sport club en lezers heeft gedaan. M£JN LOOPBAAN AIS RSmCTEIJR fmn ja.redacteur,7. 1Q/lQ de Algemens Vergadering van de„Sportclub van lf_ Juli ■iv q v clubnieuws van Augustus kunnen lezen, dat iLl?1 ?v6 J0S3e medewerker tot vast redactie-lid ben be- spoStaan!^?) °eminS ik i0Sn ^Qntasa aaavaard hêb(nou_ja. nïirhf ^faadérde er niet veel, ïk achtte het een" plicht onze leden steeds zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte te houden van de gang van zaken in die tak van spor"? in wel ker commissie ik toevallige zitting had._ lAJffel- stuk-ie verschil_was, dat_je_nu verplieht"werd een van samenste??i6 te.lev?J£n, Wan± boe jraadsL.de redactie Qole verwisseld is, waarvan de leden tevens ieder £Len tenq?n??Aevie3:^trafi!lttSn °p te WÊkken een bijdrage te le- liSS'vpS»!^ m ^-toch^altijd^een"blad uit de bus^met ie nn wï smeuïge sporfverslagen, En wanneer dit blaad je op je bureau werd gedeponeerd, kreeg ie toch alti -ir) riA no-i akast e"e d°ar te bladlrfi ooS al taf of°BnSo ï'i QP dat moment niet actief deel aan êtn cLr die JSe ïP? SPSr?' vaelde i°ch eenjband met de!tEori club^die o.aJaet gehele kantoorpersoneel omvat. ker het vonrdPP? &^S £edacJieiid boven loe.se medewer- Wflnt bBt-m8 altl3d wel in ord9 Het is maar wat je verlangt, omslag/9" keurls Bedrukt Wad, met foto's verlacht en fraaie__ oase d°9l~. «ao -u^t1 momenbopname van Stap, wanneer hij ziin bat p-nnit met denderen/lawaai^en^ritoChAïbif ëan^ld^Maïf stapeltje stoslen terecht komt?0 n 0mg00ii e" 0ad9r eelL ten bewifze^ft^J^ °f ander artikel van de redactie, wÜ? s n lRUSens verteld worden? wel ja, waarom niet?

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 5