CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950, BLIJFT. HET CLUBNIEUWS BESTAAN? Nu er een nieuw officieel Heineken's Personeelsblad komt, dringt zich natuurlijk de vraag ops Blijft het Club nieuws bestaan? De oprichting van het Perso neelsblad en de samenstelling van de Redactiecommissie kwam voor de sportclub als een vol komen verrassing. Er is geen voor-overleg gepleegd en over de toekomst van ons eigen or gaan is niet gesproken. Wij moeten dus wel aannemen, dat het nieuwe blad in hoofdzaak een ander terrein zal bestrij ken dan het Clubnieuws, In hoofdzaak^ en daarom zullen wij het_terrein der algemene brou werij-zaken, dat wij overigens steeds slechts schoorvoetend hebben betreden, geheel moeten afstaan aan het nieuwe blad. Wij tekenen deze afstandsverkla ring met vreugde, want wij heb^ ben voor onze artikeltjes over bier-export, Polar, bokbieren aanverwante zaken het Clubnieuws altijd maar beschouwd als een soort nood—behuizing. Voor de ze onderwerpen hebben wij - via de contactcommissie - steeds een algemeen personeelsorgaan voorgestaan, Dat de Directie hier thans toe is overgegaan en de fondsen hiervoor beschik baar heeft gesteld, zal ieder een met erkentelijkheid vernemen. Maar de interne vereniginge zaken waren voor ons Clubnieuws toch altijd de hoofdzaak en hier voor is o,i. het algemeen per soneelsorgaan ook minder ge schikt, vooral niet, wanneer de verschijning driemaandelijks zal plaatsvinden, zoals voorlo pig het geval zal zijn, Wij hopen dan ook door de voortgezette medewerking van Directie en Mr,Harmens in staat to worden gesteld ons Clubnieuws te handhaven. Dat zijn we daar aan ten slotte wel zo 'n beetje verplicht, Het heeft ons vijf tien jaar lang (een eeuwigheid voor een personeelsorgaant je,' trouw op de hoogte gehouden van het wel en wee van de Sport club, Het heeft ons laten lachen en het heeft ons weieens geërgeid, maar zelfs in de oorlogsjaren, toen alles verboden was, liet het ons als "Dwaallicht" nog niet in de steek. Onze beste wensen vergezel len ons nieuwe personeelsorgaan. Maar toch ooks nog vele jaren vooronseigen, bescheiden, on aanzienlijke clubk reunt je,' vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 3