CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950, Omtrent het nieuw te stichten personeelsblad bereikten ons de volgende gegevens Richtlijnen bij stichting Personeelblad De Redactie-Commissie-wordt gevormd doors Mr, K,L,Beyen R,Vestergaard Drs.J.Sombert Mr,H,C,-Dress elhuys Jf v.d. Zwaai GrEfKleingeld P,J,v,Alem o- Het blad is bestemd voor alle leden van het personeel in binnen-en buitenland,(Overwogen wordt om later de ver spreiding uit te breiden tot de agenten,Zijn doel is het versterken van de band tussen allen, die in de on derneming werkzaam zijn. Het verschijnt ten minste eens per kwartaal en wordt kosteloos aan huis bezorgd. De uitvoering zal netjes, doch niet luxueus zijn,Het wordt in zwart gedrukt op papier van behoorlijke kwali teit, Het zal verlucht worden met 6 10 foto's per num mer. Medewerkers zullen zoveel mogelijk onder het perso neel, dus in eigen kring gezocht worden, ook onder hen, die m het buitenland werkzaam zijn, In het blad zal o,a, worden opgenomen het nieuws van de 7 Rotterdamse en 5 Amsterdamse verenigingen. Zo nodig wordt af en toe een beroepsschrijver uitgenodigd. Tevens zal bij tijd en wij le medewerking gevraagd worden aan diverse instanties. Er zal gestreefd worden naar een leesbare, gezellige, opwekkende inhoud, zodat het blad voor ieder aantrekke lijk wordt. Men stélt zich voor in het blad enige vaste rubrieken te openen, ~o~ - voorzitter - secretaris - leden (deze richtlijnen werden aangegeven door de heer Vestergaard op 11/1/50)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 2