CLUBNIEUWS FEBEUA R I 19.30» TAFELTENNIS. Algemene mededelingen i Hieronder volgen nog. enige uitslagen van in de "rust periode" gespeelde vriendschappelijke wedstrijden. Op 14 December 1949* speelde H.B.M, I thuis tegen V. G.Z.I (Y*Gelder Zonen), welk team in de klasse IIA eveneens boven aan dë ranglijst prijkt. Uitslag 7-3 in het voordeel van H.B.M. Op 28 December 194-9 vond de in het vorige"clubnieuws aangekondigde uitdagingswedstrijd tussen H.B.M, II en H.B.M, I plaats, en wel in de samenstelling, waarmede de eerste helft_der competitie was beëindigd, t.w, H.B.M7 I Dammers, Gischler, Stap H.B.M, II Mej.v.Eck s Pronk, v,Zeventer, Helaas was de aardigheid van deze wedstrijd enigszins af, omdat v,Zeventer plotseling verhinderd was, Thomas, die als reservewas aangewezen, doch slechts weinig had gespeeld (o.a.door ziekte) heeft getracht hem op waardige wijze te vervangen; hij kon ons v,Zeventer echter niet geheel doen vergeten, zoals dat in vaktermen luidt, Overigens lag de uitslag wel in dë lijn der verwachtingen, n,1,7-3 in het voordeel van H.B.M, I, Op 29 December vond dë returnmatch plaats tussen 2 drankploegen, n.l, een H.B.M,-ploeg (Mevri'Seger en de Hr. Lakeman en Thomas) en een ploeg van Hoppe, Deze ontmoeting werd evenals de vorige door H.B.M, gewonnen, thans met 7-3, Op 11 Januari 1950 H.B.M, I - Jason I(le klasse AKTB)6-4. Op 18 Januari 1950 wederom een revanche-wedstrijd, thans tussen H,B,M.-comb,(Hr.en Mevr.Seger, Hr,Lakeman) en een ploeg van de Woningdiënst(i.v,m.de relatiesJ.Uitslag 6-4 m het voordeel van H.B.M, xi -D Januari speelden tenslotte het le en 2e team van HiB.M. ,op_de Hoogte^Kadijk een oefenwedstrijd tegen het le pn 2e team van Energia, Beide ontmoetingen werden met 6-4 ■dpor H.B.M, verloren. Ons onderling tournooi, waarvan wij eveneens in het vorige clubnieuws reeds repten, heeft tenslotte doorgang gevonden op Vrijdag 27 Januari 1950 en is tot volle tevre denheid verlopen, zowel van spelers en speelsters als van de tafeltennis-commissie(die voor 2/3 zelf meespeelt). Helaas moesten enige geroutineerde krachten verstek la ten gaan, doch aan de andere kant zagen wij tot ons genoe gen enkele nieuwe gezichten(althans bij de tafeltennisafde ling) en menen weer enkele sterren ontdekt te hebben, Mocht niet iedereen het resultaat hebben bereikt, dat hij zelf had verwacht, al met al kunnen wij toch constateren, dat allen prettig hebben gespeeld en de avond uitstekend geslaagd was. Gespeeld werden 2 tournooien, t.w.een tournooi alléén voor dames en een gemengd tournooi(met herkansing). t J-am©s mocht Me j .Zond er van de erepalm wegdragen: Mej,van der Zee werd een goede tweede, ^et gemengd tournooi behaalde de heer Stap evenals het vorig jaar de le prijs, terwijl thans de heer Pronk twee de werd, - Tenslotte betuigen wij onze dark aan het Bestuur, dat deze avond voor gratis consumpties zorgde en tevens een~prijs be schikbaar steldeen aan onze_trainer, de heer W.v.Zoelen, aie een nieuw tafeltennisbat benevens'een hoes-je-voor een bat als prijzen beschikbaar stelde. Tetecee

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 14