CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950. IAWNTENNIS. - - Wij zijn thams zover, dat een 15-tal leden, waaronder o.a.de eeuwig jeugdige heer Raayen, zich heeft aangemeld voor onze lawn- tennisafdeling voor het seizoen 1950, zodat wat dit betreft, deze afdeling wel levensvatbaarheidbezit. Daar de sportclub echter financieel afhankelijk is van de toe zegging der donatie van de H,B,M,, waaronder een extra bijdrage voor tennissen, kan het bestuur onze plannen nog niet goedkeuren alvorens deze^donatie definitief voor dit jaar is toegezegd, ten einde te vermijden, dat de club finantieel boven haar stand gaat leven. Tijdens het schrijven van dit artikel is hiervan nog niets be kend, Wel kunnen wij mededelen, dat wij zelf reeds enigszins aan het bezuinigen zijn geweest, door in onze begroting de Zondag- baan te laten vervallen, waarmede tevens het competitiespelen in KNLTB-verb and vaarwel wordt gezegd. Hiervoor in de plaats is gedacht één baan op Zaterdagmiddag, met de mogelijkheid van'com- petitiespelen in districtsverband, en één op Woensdagavond, Dit alles bestaat echter voorlopig nog op papier en wacht in le instantie op bovenstaande toezegging, In verband met het"tij— dig bespreken der banen hopen wij deze spoedig te ontvangen. Zou deze donatievervallen, dan zal de lawntennis afdeling wat de financiële zijde betreft geen levensvatbaarheid bezitten. Hetgeen jammer zou zijn, Onze^afdeling is voor velen een prettige band. Bovendien is tennis één van de zomersporten, waarbij men zich geheel naar lichaam en geest kan uitleven en vooral voor kantoor mensen biedt deze sport een prachtige gelegenheid om het fletse uiterlijk iets te laten opfleuren zonder kunstmiddelen, of om de stramme benen, die gewoonlijk onder een bureau zijn weggefrommeld oi om de poten van een bureaustoel zijn gedraaid, eens wat meer natuurlijke bewegingen te laten maken. De statistiek zal kunnen uitwijzen, dat zij, die s zomers tennissen, ?s winters een grotere werklust vertonen en tot belang rijke prestaties in staat zijn, Momenteel kunnen wij geen verdere mededelingen doen, doch zo dra wij iets naders weten, zullen wij onze leden verder inlichten. Eltecee -0-0-0-0- LAWNTENMS. voor competitiespelers. Dit euvel, waarvoor door reeds lanS een regeling is ingevoerd, schijnt zich thans °°ï.1tenopen^re^.ln d® tenniswereld, getuige de verschillënde artikelen, die hierover reeds in "Lfewn Tennis" verschenen, een regeling voorgesteld, waarbij een speler.die overschrijving wenst, daartoe een formulier invul-h WP p -nn p r* Tenslotte

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 12