Zesde Serie, No.6, - Een voetbalwedstrijd op [_t Bickers HOE VEERTIG JAAR GELEBEN "De gouden Reael" van Jan Mens is een kostelijk boek,Het beschrijft het lief en leed van het Bickerseiland, zoo'n veertig jaar geleden en in het byzonder van de bewoners van "De gouden Reael", het kroegje van de buurt. Er komt ook een voetbalwedstrijd in voor, een big match tusschen "de onvolprezen Houtpoot, de club van Hein Volkers, tegen de Knak, de sigarenmakers uit de Spaarn- dammerbuurt"Jane de dochter van "De gouden Reael" gaat ernaar kij ken met Jan Witte, De beschrijving van dien wedstrijd willen wij on zen sport- en bier-minnenden le zers niet onthouders .voetballen, daar is Jane niet vandaan te slaan, Iedere ke rel van het eiland voetbalt, of kijkt ernaar. Daar zijn de clubs van de bedrijven: De Houtpoot, de Meelworm, het Bikhamertje» de Knak, het Stootijzer - zeg er maar geen kwaad vanr Kerels, die wat voor de eer hunner clubs over hebben, die niet bang zrjn voor een bloedneus of een paar kapotte schenen. Die vechten, tot ze er bij neervallen, levend of dood. Als Jane met Jan Witte op het schutterland komen, zijn de beide elftallen bezig de beenen los te trappen. In het kroegje van baas Lei hebben ze de engelschleeren broek van de beenen gestroopt, het boezeroen uitgesjord, en daar ren nen de spelers in hun blauwe on derbroeken en roede hemden over het groene veld. Baas Lei, die wel 1 twintig jaar geleden een hijsch tabak op zijn rug voelde donderen, en sindsdien niet meer rechtop kan komen, baas Lei rolt een vaat je biermaan, dat een plaats krijgt achter één van de doelen. Baas Lei, kromme Lei, zal daar niet van weg loop en hij zal daarover waken-. Als een hond zit hij gevouwen bij het vat, hij moet zijn hoofd on dersteunen, om over het veld te kunnen kijken. Jan Witte zit naast Jane op het gras. dat geurt naar den zomer, en naast hen zitten de bewoners van het Bickersei landAan de overkant, ook bijeen, hurken de Spaarndam- merbuurters, de "Sparren", de be woners van over de brug, nog ster ker in hun buurt-chauvinisme dan de Eilanders. Zal ooit oen jongen van het eiland gaan met een meisje van over de brug? Laat hij dat niet probeeren, I UBNIEUWS Maart 1941. i_l_and., DE HOUTPOOT WON VAN DE KNAK. Want de Sparren hebben van die on geschreven wetten, en wee hem, die daaraan durft tornen. Dicht opeen zitten ze, de Eilanders cn de Spaarndammers, en over het veld knoersen de stramme beenen van de spelers, de Houtpooters, de Knakken - die toch af en toe zoo'n droge keel krijgen. Wat is beter voor een droge keel dan bier, koel, schuimend bier? Welnu: Baas Lei tapt; Of beters hij duwt zoo'n dor stige speler een slang in de mond, een rubberslang en telt langzaam tot tien. Ah! Dat smaakt! Hein Volkers komt ook eens zuigen, en baas Lei moet hem met geweld de slang tus schen de tanden vandaan trekken. Met natte, beschuimde snorharen rennen die rekels dwaas achter de bal aan, aangevuurd door de kijkers. "Hup, Luizebaard, vooruit Sleep- been, geef 'm een lel!" Tot opeens de bal suist in het doel en elf spe- Iers een vreugdegehuil aanheffen. Hein komt even naar Jane en Jan Witte, "De Knak gaat erin met bo ter en suiker," zegt hij, zijn oo- gen tintelen van pret, Jane is vroo- i lijk, ze vuurt de mannen aan, die gekke groote kerels in hun onder broeken van blauwe kraanoogstof De Houtpoters stormen vooruit maar de Knakken laten zich niet on betuigd. Er ontstaat oen lijf-aan lijf-gevecht, er dreigt een hand gemeen, dat echter gesust wordt. In de rust valt de troep rond het biervaatje van baas Lei. Beur telings zuigen zij aan het slan getje, zuigen tot het vaatje leeg (De wedstrijd is hervat) Zie die groote kerels daar nu eens rennen als ossen, ze willen immers laten zien, dat ze merg in de knoken hebben! En die Knakkers, die bleeke si garenmakers, die kunnen van geluk spreken! Op het oogenblik, dat de Houtpoot-doelman zoo noodig wat te gen de doelpaal moet doen, rolt de bal zijn heiligdom in. Dat geeft een drukte, Zullen de kerels uit do houthaven op d'r zielement krijgen?" Toe dan, man nen!" schreeuwt Hein Volkers, die met losgeraakte onderbroekspijpen over het veld dwarrelt, "Aanvallen!" Zijn kop gloeit van inspanning, hij kauwt verwoed op zijn tabakspruim, hij spuugt zoo ver, alsof het een kampioenschap gold. De Houtpoten véllen aan. Een

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1941 | | pagina 4