Zesde serie, No»3 H B t M a -CLUBNIEUWS December 1940 waardoor Leentvaar zijn talenten weer in het doel ten toon kon sprijdan. Overigens had hij daarmee dien middag geen geluk. Gieschler zwoegde een pracht-partij en ook Marinus op den rechtervleugel was in vorm0 Jammer, dat de scheidsrechter, die toch over t al- -f gemeen uitstekend leid-Oceaan H.Bo1! de, twee kapitale foutet H.B«M#-Nederli: maakte, die ons idem l K0M*V«Zo - Hol zooveel doelpunten kost-I ten® Dat is op zichzelf al onaangenaam genoeg, maar bijna nog onaangenamer is de ontmoedigende uitwerking van der gelijke beslissingen op de spelers, die zich cp deze wijze de verdiende belooning voor hun harde werken zien ontgaan. Ook bij den wedstrijd tegen De Nederlanders hadden wij scheids- rechtersmoeilijkhedendoch deze weren -an anderen aard. De arbiter wilde n*l. let terrein afkeuren, ofschoon dit weliswaar zwaar, maar toch nog uitste kend bespeelbaar was» Ook het weer was wel niet bijster fraai, maar de onzen blaakten van strijdlust en de schoenen zaten vol goals. Het gelukte, den scheidsrechter tot betere gedachten te brengen en uit dankbaarheid trap ten wij 7 dpelpunten bij elkaar (v oïïieuwenhuyse 3, Gieschler 2, Sluy- ter 1, Marinus 1). Ofschoon ongetwij feld de Nederlanders tot de zwakste ploegen van de afdeeling behocren, is v. toch deze groote uitslag niet alleen daaraan te wijten» Er werd aardig ge speeld o Muller, die weer in de half- linie was teruggetrokken, speelde zelfs uitstekend en ook v»Nieuwenhuysef ^Is middenvoor, verrichtte, nadat"hij ue eerste schroom over zijn Bakhuys- positie had overwonnen, nuttig werk3 Tegen K.M»V»Z>,in de schaduw van de zwavelzuurfabrieken, werd ge speeld onder omstandigheden, die den scheidsrechter vein de voorgaande week de haren te berge zouden hebben doen rijzen» Listig aan het argelooze oog onttrokken door een lemg niet onver dienstelijk grastapijt, was het veld een papperige massa, die vooral onze zwaargewichten de schoenen zoowat van de voeten zoogo In het doelgebied .klod derden met eiken bal de kluiten modder mee door de lucht0 Nochtans lukte het niet slecht» Leentvaar ^begon weliswaar slecht, doei' de gladheid van veld en bal *te onde*r~ schatten, waardoor K.M.V^Z» kon scoren, •„och even tevoren had de scheidsrechter voor buitenspel gefloten» Dit luidde het herstel van onzen keeper in, die daarna een fopmidabelen wedstrijd speeldeOok Vunderink was verdedigend uitstekend en bracht tevens een element in ons spel, dat wij lang hebben ge mist 2 de verrassende openingen met lange trappen naar de vleugels® in de voorhoede opereerde Gimbel op de rechtsbuitenplaats, wat hem goed af ging» Hij vormde een goede steun voor Gieschler, die "ouderwetsch" was» Doch ook Muller 4-1 1 was in eonditie; zijn nders 7-1 I twee goals waren uit- &M» 2-3 (o.p) 1 stekende staaltjes I van overleg en door zettingsvermogen» De wedstrijd zelf was buitengewoon prettig, in tegen stelling met de eerste ontmoeting werd hier geen wanklank gehoord en werd er volkomen fair gespeeld. Dat het ons daarbij gelukte den adspiran: kampioenen voor de tweede maal een nederlaag toe te brengen» doet cns sportief natuurlijk veel pleizier, temeer, waar de overwinning absoluut verdiend moet worden geacht, ondanks het bij tijden sterke overwicht van K.MoWZ» in de tweede helft. K»M»V»Zo meende te moeten pro testeeren tegen het niet-toekennen van het eerste doelpunt en tegen de tweede H.B.M«-goal, hetgeen natuur»* lijk haar goed recht is, al kunnen wij onsterugdenkende aan de gemoedelijke AoK«VoB»-sfeerniet geheel begrijpen, dat die 2 puntjes een zóó kostbaar bezit vormen, dat daar protestgelden voor worden betaald en het groote or ganisme van den Bond in beweging wordt gezet. Veel succes kunnen wij den pro testen ook niet voorspellen, De goal van Muller was Ooi. volkomen zuiver en wat het doelpunt bij H.B.M» betreft toen Leentvaar den bal ving stond de K=M»VoZ«-speler wel degelijk buiten spel en dit wordt door het feit, dat onze keeper den bal liet vallen'en dat de bal daarna werd ingeschoten, absoluut niet teniet gedaan. Overigens zijn er bij den Bond instanties, die dergelijke wereldschokkende kwesties met meer autoriteit kunnen oplossen dan wijc Wij zien dus met groote be langstelling de zitting van de voet balrechtbank met getuigen en tegen-go- tuigen tegemoet» Gaat dat zienl Gaat dat zien!! Ccmpe t itiejstands SDMoY.Zc 8 5 1 2 11 25-22 Amstleven 7 5 - 2 10 27-14 Oceaan 8 3 4 1 10 26-20 HoBoM» 10 4 1 5 9 27-25 Twentsche b. 6 2 2 2 6 12-13 S»V 0 B 0 3 2 1 5 13- 9 Asscass 8 1 2 5 4 17-25 Nederlanders8 3 5 3 18-37 3

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1940 | | pagina 3