Zesde ser-'o, No.l H B ®M o -CLUBNIEUWS October 1940 gegaan Maar wij weten, dat allen hun plicht hebben gedaan, een plicht, die in vele gevallen zeer zwaar was. Be denken v/ij dat zij dit ook voor ons en voer onze gezinnen deden en dat wij hun daarvoor greote dankbaarheid verschul digd zij n! Hier zijn hun namen, opdat zij voor de geschiedenis van H,B.M<> bewaard bi ij ven s Kpt Altena Sgt, Baggerman Kpl, Both Vdr Brsedveld Jr. Kpl» Brink Sgt c Burge rs Sgt. Dammers Sdt. Duiker Sgt» Eolhart Set Elsman Sgt. Keuter Sdt. e v»Nieuwenhuyse Sdt. v.Nigtevegt Sgt v.Rooyen Sdt. Sluyter Wmr v «d.Togt Sdt v »d .Velde Sdt Visser Sgt. Walop Jr. Sdt. Y/ij dc ogen Vc etbal EEN GERUÏ3CHL00S KAMPIOENSCHAP. DE SLAG AAN DEN MIDDENWEG - DE VERDIENDE BELOONING NA EEN MOEILIJK SEIZOEN. - Ons kampioenschap en in het bij zonder de feestelijke viering danrvan is door de omstandigheden heelemaal in het, gedrog gekomen, En dat, terwijl wij er nog nooit zoo hard voor hebben moeten vechT.cn! U herinnert zich nog het span nende verloop van de competitie, hoe wij van SMN/NOG niet konden winnen en daardoor net precies dat éóne puntje misten, dat ons safe zou hebben gesteld Nu eindigden wij gelijk met WOL en moest er een beslissingswedstrijd wor den gespeeld. De voorteekenen waren niet on gunstig, want de strijd werd gestreden op het ïlcbav er-ter re in, waaraan voor ens nog de herinnering verbonden was aan dien anderen wedstrijd tegen WOL, eenige jaren geledon, den eindstrijd om den Luan-bal. Die wedstrijd was toen ineen overwinning veer ons geëindigd, dus waarom ock nu niet? Hot is een er.erveerende, harde v/edstrijd geworden, waarin nochtans I door de onzen vaak uitstekend spel te zien werd gegeven» Y/ij kregen de overwinning niet cadeau, integendeel! i wij hebben haar soms in letterlijken j zin moeten "bevechten"Wij zullen j onze tegenstanders echter om de ver- I schillende schenen-beschadigende inci dentjes maar niet te hard vallen. Het is inmiddels alweer eenige maanden ge leden en in dergelijke wedstrijden i plegen nu eenmaal de zenuwen een al te groots rol te spelen. Deze moei- I lijke omstandigheden maken het resul- j tent echter nog mooier en den wed- i strijd tot een "historische", een waardige voortzetting van de reeks, die met de big-matches tegen LONA, 1 RAV en VVGA begon en met GHB en Claco werd gecontinueerd,, Het overwinnende elftal be stond uits Vermeulen (d); Gimbel en jv.doZwaal (a)Muller, Leentvaar en j v.Nieuwenhuyse (m)$ Loewensteyn, Bbeedveld Jr., Marinus, Barneveld en Rebel (v) Behalve deze elf van den be- slissingswedstrijd hebben wij echter j dat seizoen 1939/1940 een ongekend greet aantal andere "medewerkers" i gehad, nu. Wilschut, Hartog, 3oth, Jansen Sluyter, /vlóveldc, Esser, Verhave, Been5 Èloors en Traanberg, nogmaals een compleet elftal dus! Voor een niet gering deel komt dit kapioenschap ook voor hun reke ning, want zij waren het, die in dit door de mobilisatie zoo vreemdsoorti ge seizoen ervoor zorgden, dat wij nimmer het demoral is eerende van het i spelen met 9 of 10 man ondervonden, Tn den tijd, dat de uitslagenlijst wemelde van 5-0 w.n.,,o0 (wegens niet opkomen) zag men deze hatelijke tee- kens nooit achter onzen naam en of de wedstrijd nu was aan de schager- laan of aan do overkant van *t Y, of het regende of stormde, altijd waren er minstens elf H*B41.-spelers op het veld aanwezig. Dit heeft mede de prachtige geest onder onze ploeg veroorzaakt en gehandhaafd en deze voorbeeldige clubtrouw vindt in dit - kampioenschap haar mooiste bekroning! Voor WOL was de uitslag van dezen wedstrijd intusschen wel een hard gelag. Van den eersten tot den laatst,on wedstrijd had deze jonge, vlotte ploeg de leiding van de afdoe- ling gehad, vaak met fiinken voor sprong Nu moest het allerlaatste 'loodje te zwaar we

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1940 | | pagina 3