f I VtiSe Sftgie No>7 HcBoM» -CLUBNIEUWS April 1940 de voetballers betreft deze voerden in bet seizoen 1938/39 in plaats van een strijd om het kam pioenschap r voor de afwisseling een strijd tegen het degradatiespook Deze strijd werd gelukkig grandioos gewonnen en dit was de eins tand Aran de 3e klasse Bs Vermeulen Wever Wildschut Zwaaiv adt 8 GHB II 14 10 -2 2 22 45-33 Nedlloyd 14. 9 1 4 19 49-35 WGA III 3.4 7 3 4 17 43-32 Valevefa 14 4 6 4 14 35-25 Kraaien [I 14 5 3 6 13 53-38 H.-.B iMf 14 4 4 6 12 34 —4 2 Lippros 14 3 9 8 16-49 S-MoNA 14 3 1 10 7 33-52 Daarbij moet worden rekening gehouden met het feit, dat H»B»M in deze competitie zeer veel last heeft gehad van ziekteverhindering en blessuren -jan spelers» Doch on danks tegenslag wist de goede geest en de sportiviteit zich steeds te handhaven en al waren wij liever kampioen gewerden-, om onze bescheide: plaats is geen verwijtend woord ge~ vallen «-B Ij de mobilisatie moest HBM 5 actieve spelers aan de weermacht afstaan, doch de voetballers zagen gelukkig kans, de gaten te vullen met oude en vooral nieuwe reserves.. De speelkraeht bleek hierdoor zelfs niet onbelangrijk toegenomen met het gevolg, dat H*B»M« aan het eind van het vereenigingsjaar in de 2e klasse B de 2e plaats bezette met de volgende cijferss H&BoMo 8 6 1 1 13 31-13 In totaal kwamen in het ver lij st e enig ings jaar 1939-40 tot een beslis- sing 12 "offic ieele" wedstrijden, waaraan met minder dan 21 spelers hun medewerking verleenden, nj, Barneveld gespowedstr goals 8 10 Been 2 Both 5 1 Breedveld Jr, 3 Ess er 4 Gimbel 10 1 Hartog 8 Jansen 5 1 Keizer Leentvaar 8 Löwensteyn 12 9 Marinus 4 5 Muller 12 2 Nieuwenhuyce,v 3 5 Sluyter 5 2 Velde, v.d« 3 Verhave 1 2 De eer van de grootste trouw komt dus dit jaar toe aan. Löwenstsyn, Mul ler en Vermeulen, die alle wedstrij den meespeelden,'waarbij moet worden opgemerkt, dat Muller en Vermeulen ook het vorige jaar reeds op de eere- stondene Van de vriendschappelijke wed strijden» welke nog werden gespeeld, moraoreerén wij den wedstrijd tegen de iKennemerland -veteranen in Haarlem waar» mede door do uitvinding van het Mei-bier, met 4-0 werd verloren» Ook de jaarlijkacfce wedstrijd tegen Rotter dam werd verloren en nog wel door ons sterkste elftal en op ons eigen ter-* rein* Met 3-2 an een prachtige bekter gingen de Rotterdammers naar huis» Van de feestelijkheden vermelden wij naast ons jaarfeest de viering van het 12^--jarig bestaan van den AoSaB* en een zelfde jubileum van onze Rotter damsche zustervereeniging* Sinterklaas was wegens oorlogsomstandigheden ver hinderd en die oorlogsomstandigheden drukten ook hun stempel op de clubavon den« Tot de gemobillseerden behooren vele vaste bezoekers van die avonden en hun plaatsen werden slechts zelden door and eren ingenomen Ondanks dergelijke inzinkingen door de tijdsomstandigheden kunnen wij echter de toekomst van onze vereeni- ging met vertrouwen tegemoet zien. Onze voetballers boeken prachtige re sultaten» De animo is grootde op komst voorbeeldig en waarschijnlijk is H«B»M--2Z3lfs op 5t oogenblik record- houdster in den AeK«VeB®j als zijnde de eenige ploeg, die nog in eiken wed strijd met 11 man is uitgekomen» De jeugd,, waarom wij jarenlang hebben geroepen» is in steeds ruimere mate in het elftal vertegenwoordigd» Ook voor het schermen hebben zich reeds weer nieuwe liefhebbers opgegeven» Wij kunnen don ook dit 20ste jaarversl beëindigen in het rustige besef, dat de sportclub sterk staat, ook in deze moeilijke ti jden en dat'wij niet alleen een mooi verleden acht ons hebben;J maar evenzeer een mooie toekomst v it ons 1 Tol lot de cijfers van ons ledental» Wij telden op 29 Febr«1940 1 eerelid, 35 werkende leden A/vj.32) J lil 5S ondersteunende leden (v ,j065) en 7 buitengewone leden (v0jo9)« Het be stuur bestond evenals het vorige jaar uit de heeren Kaayen (voorz»), Walop j[penno)o v,deZwaal (seer), Both en Keuter comrnc 'A2 rgv-Vi v; *<1 11 secr0 1 O -x~ <-J O «1

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1940 | | pagina 4