Vijfdo Serie, No.4 HB„M<,-CLUBNIEUWS Januari 1940 voor zijn correct en krijgshaftig uiter lijk. Een heelen dag was onze SMA vol maakt gelukkig en zijn geluk steeg tot ontroering, toen hij 's avonds, model in de houding, de troep afwachtte, die van een marsch terugkeerde. Toen was het helaas de kapitein zelf, die zijn illusies met dón klap ei genhandig aan diggelen sloeg. "Kerel", brulde hij, "kerel,"laat je toch niet zoo beduvelonl Zot die.... koksmuts van je stomme kopll" Sindsdien is het hoogste verlan gen van Sgt.Keuter om SgtKeuter te blij ven, zonder dubbele streepen en zonder kroontje.Hij heeft trouwens zóó al zijn handen vol. Hij maakt staten in viervoud van het aantal ingekomen, uitgereikte en/of gesmokkelde uniformen. Hij schrijft die staten weer over, omdat nador is be paald, dat die staten in zesvoud moesten. Hij registreert het aantal liters benzine, dat via ettelijke militaire knalpotten de reine Brabantsche lucht bezoedelt. Hij verscheurt die bonzinestaten wour, omdat dio tenslotto blijken te ressortoercn on der bureau XYZ mot een sterrotje. Hij maakt lijsten van soldij en tractementen, van verlof on arrest, hij geeft verveer- bewijzen af en verlofspasjoshij admi nistreert de rats, de kuch en do boonon, kortom, hij is de stillo, maar harde wor ker achter hot front. En toch kan Sgt.Kout er tusschen al die drukte dóór nog tijd vrijmaken voo: zijn beminde sport, hot schermen. Hij geeft mot een andoren schermeling offi- cioelo steek- en houw-demonstraties voor f.& 0, Een soort gruwelpropaganda dus. Het publiek is steeds zeer enthousiast en erg op zijn hand. Do socondanten zit ten in bomvrijo schuilplaatsen voor even tueel verschil van meening met do zaal. Niet met de schermors; die zijn het al tijd eens. In dienst moet men zich weten te schikken en bovendien moot men bij een demonstratie voor eenvoudige lieden niet ineens klle attracties van de edele schermsport openbaren. Met dat al is het voor ons een heele troost, te weten, dat sergeant Keuter zoowel op militair als op sportief ge bied zooveel en zulk nuttig werk ver richt, Wij zullen hem terugkrijgen, ge scherpt van geest, administratief vies bij en sterk en getraind van lichaam. Ontwikkeld en Ontspannen. vdz Dankbetuiging Vele militairen hebben mij ver zocht, om aan allen, die daaraan hebben medegewerkt, hun dank te betuigen voor do verrassing, welke zij via Sinter klaas hebben ontvangen. Uit persoonlijke gesprekken en uit ontvangen brieven heb ik kunnen op maken, dat dit kleine gebaar van vriend schap en collegialiteit door onzo gemo- biliseerden zonder uitzondering op hoo- gen prijs is gesteld. Red. Inzendingen voor het vol gende nummer van het H.B.M.- Clubnieuws worden gaarne vóór 27 Januari 1940 inge wacht bij J.van der Zwaai, Zocherstraat 5, Amsterdam-W. EET BESTUUR VAN DE SPORTCLUB H.B.M, WENSCHT DEN DIRECTEUREN, PROCURATIEHOUDERS EN PERSONEEL DER HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V.,BENE VENS ALLEN BUITENLEDEN DER SPORTCLUB VEEL GELUK EN VOORSPOED IN HET JAAR 1940.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1940 | | pagina 8