Vijfde Serie, No,4 ge vermelding van de feiten, zender te letten op stijl, taal of andere bijkomstig heden, Ook oude foto's zijn zeer welkom, Dezo worden op eerewoord teruggezonden, - - - Mogen v/ij er deze keer eens op rekenen, dat do schrijfangst, die de H.B.M.'ers blijkbaar steeds bovangon heeft, voor éón enkele uitzonderlijke keer opzij gezet wordt? Wij vertrouwen in deze vooral op de "oude garde", die zoo vele aangenamo, vroolijke herinneringen aan de Sportclub heeft,, Inzendingen worden gaarne ingewacht bij J.v.d.Zwaal on wel liefst in de eerste week van het nieuwe jaar. Oud en Nieuw is immers bij uitstek geschikt voor het ophalon van oude herinneringen! Bij voorbaat onzen hartelijken dank. Groote Sportsmen onder de wapenen (4) DE PERIKELEN DER MILITAIRE ADMINISTRATIE - DE SMAAD VAN DE SMET OP DE SMA-RANG - DE WARE SCHERMER PLEEGT PROPAGANDA, OOK VER VAN HUIS. De foto van deze maand stelt voor Sergeant Keuter aan zijn werktafel. Do buitenste poten zijn van do tafelj de binnenste be- hooren den sergeant. De papierstapel links wordt gevormd doör orders: de stapel rechts zijn tegenorders. Daar tusschenin zit Sgt. Keutor en hoewol niet als zoodanig bedoeld, zou dit een symbolische voorstelling ge noemd kunnen worden. Want dit zijn dB din gen, die het militaire leven van Sgt,Keu ter beheerschenj orders en tegenorders. Tussohcn die beide vuren zit hij dagelijks, zonder zich nochtans te schroeien; op die woelige baren en tegengestelde strooir.en dobbert zijn administratieve-schuitje, zonder nochtans te kapsijzen» Gerrit Keuter van do kleine kas is sergeant-administrateur. Eet had oen haar gescheeld, of hij had de-hoogste-mi*. litairo rang van de heele H.B.M,n.l, sergeant-.majoor-administrateur (SMA). Dit is hem echter voorbij den flous gegaan, zijnde de lichting van Sgt.Keuter te oud, waardoor zijn eventueele promotie tot SMA fte, Sro°te hap zou nemen uit de dage-. ï?®k.va11 1'7 ffiiHioen Nederlandseh hij is dus, getrouw aan het woord van H.MI de Koningin, gebleven, wie" hij was. Trouwens, de animo van Sgt.Keu tor voor deze promotie was reeds aanmer kelijk geslonken, sinds er op den rang van SMA een onuitwischbare blaam werd geworpen door dat geval met die buiten model kwartiermuts. Dat zat zoot Een SMA bij het zooveelste ba taljon van het zooveelste R.I. was een t ikje eigenaardig, hetgeen nog niet wil zeggen, dat hij getikt was. Deze SMA"lag voortdurend overhoop met den fourier. Het stond 1-0 voor den SMA toen de fou rier, geïnspireerd door hevige wraakge voelens, rond liet vertellen, dat hij buitenmodel-kwartiermutsen had aangekre- gen, speciaal voor H.H.sergeant-majoors De ijdelheid van onzen SMA deed hem on middellijk ter rustkamer snellen en en kele oogenblikken later kwam hij terug met een hoog, wankel, grijsgroen gevaarte op zijn hoofd, van achteren vastgebonden met een paar keurige, witte lintjes, Trotsch als een pauw stapte hij door het plaatsje en in de blikken, die de ver baasde dorpelingen hem toewierpen, meende hij oprecte bewondering te kunnen lezen -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1940 | | pagina 7