"O- Vijfde Serie w - CLUBNIEUWS Januari 1040 aanwijzen. Wij zijn hiervoor zoowel Dr.Heineken persoonlijk als do Directie en de techni sche staf zeer veel dank verschuldigd. Laten wij dit toonen zooveel als in ons vermogen is en~in het hijzonder door den naam van H.B.M., niet alleen van de Sport club, maar ook van de Brouworij, steeds en onder alle omstandigheden hoog to houden. Wij hopen en vertrouwen, dat de ge restaureerde zaal niet alleen ons ver- eenigingsleven zal bevorderen in den vorm van club- en feestavonden, maar bovenal, dat zij op de Dinsdagavonden moge worden bevJlkt met een sohare van jonge, enthou siaste schermers, die bereid zijn al hun krachten te geven om aan den prachtigen naam, die scherm-H-B-M- reeds zooveel jaren hoeft bezeten, nieuwen glans te geven! Van de fronten HELDHAFTIG GEDRAG VAN BACK ONTNEEMT VIJAND DE BUIT - NIEUWE SUCCESSEN VAN ONZE DOELGEBIED-ARTILLERIE - SCHANDELIJKE NEUTRALITEITS-SCHENDING - LEUGENS OM DE "ESSER". Op 31 November raakte één van onze broekzak-backs voor de monding van ons doel in hevigen strijd gewikkeld, Op een gegeven ©ogenblik was hij door drie aanvallers omringd. Hij wist er nog één tegen de schonen te schoppen, maar de beide anderen waren hem te glad af. Wat moest hij doen? Den bal corner trappen Of trachten door den vijand heen te bre ken? Vreeselijk dilemma! Plotseling zag men hem den bal met de handen opnemen. Penalty!! schreeuwde do massa. Met ijzige kalmte schreed de back naar de strafschop stip, Hevige spanning! Maar net toen de vijand een aanloop nam om het vonnis te voltrekken, deed een oorverdovende knal de goalpalen wankelen. Wat was er gebeurd? De bal was door onzen heldhaftigen achter speler eigenhandig tot ontploffing ge bracht Aan den held is voor het front van de toonbank een glas pils eerste klas se uitgereikt. Gelijktijdig is hij bevor derd tot rechtshalf-titulair„ Amsteldijk (officieel). Zaterdag middag ondernamen elf vijandelijke scherp schutters een aanval op ons doelgebied. Maar we hadden ze in de gaten, Onze doel gebied-artillerie kwam in actie en wist 13 van de 11 aanvallers neer te halen. De onzen verloren sleohts een linker--voor-i dopje van een reehtervoetbalschoen en wisten allen behouden Felix te bereiken. D De Schagerlaansche Nieuws Fabriek meldt 3 In een van onze wedstrijden kre gen wij het onweerlegbaar bewijs van een flagrante schending van de neutraliteit van den scheidsrechter. Toen wij een speler van de tegenpartij wilden haken, verschool deze zich achter den scheids rechter. Deze zoogenaamde arbiter had de ongehoorde brutaliteit giek»/ om een strafschop tegen ons te geven. Wij waren toen helaas wel gedwongen den bal eenigs- zins hard in zijn gezicht te schieten, zulks geheel overeenkomstig de bepalin gen van het volkonreeht, die den aange vallene uitdrukkelijk het recht van ver- dodiging toestaan. Daar tengevolge van onze recht matige actie de oogen des scheidsrech ters dicht zaten, verloren wij mot 3-0, waarvan de verantwoordelijkheid geheel rust op do corrupte schouders van~dezen "neutralen" reglementsverkracht er. Het spreekt vanzelf, dat wij do noodige maatregelen hebben genomen om herhaling van het voorgevallene te voorkomen. Ons geheele elftal staat in deze met al zijn machtsmiddelen vast besloten achter ons. Ziet U ze staan? Do vijandelijke leugenpers heeft met da langzamerhand tot in de perfectie opgevoerde onbeschaamdheid het bericht gelanceerd, dat de zware kruiser "Esser" zou zijn getorpedeerd. De "Esser" be hoort tot de 100-kilo-klasse en wie dit typo kent, weet, dat een compleet eska der van 11 torpedobooten nog niet in staat is om de "Esser" ook maar een haar op zijn hoofd te krenken. Wij kun nen dan ook den vijandelijken zwendelaars verzekeren, dat de "Esser" zioh rustig in een veilige haven bevindt in ds om geving van het Rembrandtplein om vloei stof in te nemen, ten einde met nog meer succes dan voorheen te kunnen afrekenen met de even onbekwame als leugenachtige tegenstanders.— (Nadruk verboden) Oproep WIE HERINNERT ZICH DE KINDER-, DE VLEGEL- EN DE"GLORIEJAREN VAN DE SPORTCLUB HoBJVL? - HIJ SPREKE! Met het oog op ons 20-jarig be staan zouden wij voor speciale doelein den gaarne de beschikking hebben over gegevens betreffende grappige of ernsti ge voorvallen of~bijzondere gebeurtenis sen uit de H»B,Ma-geschiedonis Wij zijn heel gauw tevroden en inzenders kunnen volstaan met eenvoudi-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1940 | | pagina 6