-* s - Yijfde Serie, No,4 H.B.M. - CLUBNIEUWS Januari 1940 laatste oogenblik verlegd naar bosch. en heiIn pla.ats van de mijnen kre gen wij nu "vreemde vliegtuigen" te zien en hoorden wij voer het eerst in dezen oorlog de doffe knallen van het luchtafweergeschut en het nijdi ge blaffen van mitrailleurs,. Dit was echter slechts een kort intermezzoo Voer de rest verstoorde niets de vreedzame stilte van het door alle papierstrooiende zomergasten verla ten bosch. De bergtouristen hebben hun "Bergpsalm". De winterwandelaars zouden er een variant op kunnen maken* "Ehre sei Gott in der Hoh7 Er hat's im Winter so kalt gemacht Und tat damit Üeine Weisheit kund, Damit nicht je der Lumpenhur.d, Mit denen die Walder im Scmmer gesegnet Dem frohlichen Wandrer im Winter begeghet Ehre sei Gott in der HöhM:1 Jgeiooven wij, dat dit nog wel zal gebeu ren. Zooals trouwens de vier leiders el kaar onderling nog wel meer puntjes zul len afsnoepen. Ook de "outsiders" moet men eohter niet veronachtzamen. Onze eerste wedstrijd in'"de tweede helft der oompe titie gaat b.v. tegen VVGA II en wanneer deze ploeg volledig is, hetgeen helaas zelden gebeurt, zijn zij tot elke ver rassing in staat. Ook Nederlanders en Nedlloyd zullen de competitie niet zonder punten beëindigen. Alleen Centraal Beheer schijnt wat haar spelersmateriaal betreft wel voor onoverkomelijke moeilijkheden te staan» Resumeerend kunnen wij dus zeggen, dat wij in 1940 stevig aan zullen moeten pakken om onze positie te handhaven. En nog steviger, indien wij onze vereeniging het beste cadeau willen geven, wat er bij een jubileum bestaat: een kampioenschap! Intusschen behoort dit allemaal nog tot de mogelijkheden en wij vertrou wen, dat ieder van ons het als zijn met enthousiasme aanvaarde taak zal beschou wen, om daaraan naar beste krachten mede te werken! Van de groene velden. SMN/NOG slaat DCB en voegt zir-h bij de leiders - De kansen voor 1940, Ee laatste wedstrijd in onze afdeeling in 1939 heeft nog een groote verrassing opgeleverd. SMN/NOG- slaagde erin, om aan DCB het ongeslagen record te ontfutselen. Met 3-4 gingen de film- mehschen ten onder en daarmede is de span ning in de kopgroep aanmerkelijk toege nomen, ÏÏOL HBM SM/NOG DCB VVGA II Centr,Beheer Nederlanders Nedlloyd Het laat zich aanzien,dat de combinatie van zeelieden on schoolmees ters nog een hartig woordje zal-meespre- ken in den strijd om de leiding. Daaren tegen zal DCB zeker zijn uiterste best doen, om zijn "misstap" goed te maken en blijft "in the running", WOL hoeft echter nog steeds de beste kansen en toont als eenige in raze afdeeling nog een trotsche nul"onder het hoofd der verloren Voorloopig programma: 8 7 1 0 15 39- 9 8 6 1 1 13 31-13 7 4 1 2 9 26-18 6 3 2 1 8 27-10 7 3 1 3 7 20-24 4 - - 4 - 2-37 6 - 6 9-23 6 - 6 «- 9-29 6 Januari 13 20 2 u;30 2 u.30 2 u 45 v.Vollenhoven"-"H. B VVGA II - H.B.M. H.B.M. - D.C.B. Eerstgenoemde wedstrijd is een vr end- schappelijke ontmoeting"en wordt gespeeld op het terrein"van de v.Vollenhovens Brou werij (D.T.T.S,-terrein) gelegen aan de Duivendrechtsche kade, even vó<5r de fa- 'briek van Rath Doodeheefver0 De Schermzaal Met zeer groote erkentelijkheid maken wij melding van de toezegging, welke wij met betrekking tot de schermzaal mochten ontvangen van onzen Beschermheer, Dr.H.P, Heineken. Deze toezegging houdt in, dat aan de zaal zeer belangrijke Verbeteringen zul len worden aangebracht, De materiaalkas- ten en de bestaande douches zullen ver dwijnen. Jn de bazenkamer zullen nieuwe douches, toiletgelegenheid en kleedkamers worden gemaakt. Verder zal er nog veel gedaan worden om aan de zaal een eenigs- zins "smakelijker" aanzien te geven. De werkzaamheden zullen direct na wedstrijv den. Het zal, gezien de capaciteiten der Nieuwjaar aanvangen en wanneer zij ge- Wolletjes, uiterst moeilijk zijn, om van die nul een één te maken, maar niettemin eindigd zijn, zullen wij beschi ken over een schermzaal, zooals weinig vereeni- gingen die als "eigen localiteit" kunnen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1940 | | pagina 5