(e) yijfdelperiea.L_ "E *b7M -=OliT JBNISUWS" Octet Hood en Wit en voe' ba'UI dab man hem reads It Aange zd en hij wicket speelde hij de hlauwbroeken- velt. het, niet. te 7er ./onderen, ronrmobilisat:-' e'uitkoos om het rood~wa'.^blauw te ^dieneru. Zoo tec-: cue op dien ge denk vaardigen Vrijdagmorgen van zijn mobili satie- e h\ em- 1'npraar- heb verre in Rier_ ach'13mde tu..: a. j t.t n'wojwode de bcerenpaardenstalien. af. Vele tientallen ^en de;-.-- r'd° _e viervoeters voerde hij in triomf rn.ee naar Aangezien 0oc ia de noodzakelijkste levensbehoeften, zooals helnekerhs Bzey en^ Hoppe Speciaal ontbraken, trok hij 'bij on fab en ontij naar nee :l b .J 1. ?one §an de r, r.Daar ..igb Jrj nu nog, als Kip, J.nm.-.dive.le m s omgestaan- V Onze foto toom, hem temidden var. v ra enthcnioio.nte i.uïsie'.en, die echter niet op de gevoelige plaat zijn overgekomen uniet dat jrtn- fere volk geen gevoel heeft voer de Kunst. Hij is va eet bal traluing He kanonnier .link,3 even buiten de foto schiet 20 c*lh pr?oect.i ej.cn a- die onze sympathieke Haarlemmer klamvast in zijn sisnke vingeren k_o.ru.-, Voor crickettraining gebruikt hij een zware mi tra: lieurmaar d.ie xi te moeilijk om te teekenen. Zijn adres is: één streep twee streep drie streep X Y Z_ punt. nieuwe zin, veldleger, veldgrijs, veldpost. Dit laatste driemaal onder strepen, liefst met afgeschermde donkerblauwe inkt (luchtgevaar De redactie zal heel erg blij zijn, wanneer de andere Groove Sportsmen onder de gemebiliseerden ons ook hun levens- en mobilisatie bijzonderheden zouden willen mededeelen. Onze lezers zijn er gek cpl Postzegel voor eventueele retourneering van portretten o.i.d. bijsluitenl vdz Zaterdag c t 0 b e r s N »s namiddags 3 uur voetbalwedstrijd edlloyd - H.B 'Terrein R.K.V.V. "De Meer" M Middenweg voorbij Kruislaan JUBILEUM DR.HEINEKEN Amsterdam, 2 October 1939, Om van schermmedewerker plotseling tot oogetuige-verslaggever gebombardeerd te worden, zal je ook niet gedacht wezen! Onze redacteur gaf mij hedenmorgen de opdracht, versla zoo goed mogelijk hetgeen je ziet en hoort, nu je door de vereerende uitnoodiging als vertegenwoordiger van de Sportclub daartoe in staat zult wezen! Ondanks het feit, dat men als los-vaste medewerker gehoorzaamheid aan den Hoofdredacteur verschul digd is en ik de opdracht als een groote Eer moest beschouwen, sputterde ik nog wat tegen, doch tegen de lachende beveltrant van den Krantehbaas l ben ik toch niet opgewassen en daaromdaar gaat ie! Hedenmorgen bij het betreden van het 2e Weteringplantsoen 21 merkte men reeds, dat er iets aan de hand was. Niet aan de facie van Bauer, oh neen, diens postzegel stond op "dagelijks" ofschoon hij wel nadrukkelijk plechtig van den ingang naar de hall en terug liep en onder- tusschen de hoogte mat van parterre naar eerste opgang. Neen, er lagen overal Persen (geen Meden)De trappen hadden een provisorische schoon maakbeurt gehad. V/aar nog gewerkt werd, was een handige camouflage aan gebracht. Bloemen, bloemen en nog eens bloemen werden aangedragen en op het privékantoor van Dr.Heineken en de vergaderzaal gerangschikt met Mr .Harmens als Mr. in het rangschikken. O V-i V J 1 i

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 6