kunt voortdragen, zoolang Uw oogen een spoorboekje of een wandollcaart nog niet keelenaal zien als een onontknoopbaar warnet van cijfers, streepjes, stippen en lijntjes, laat U zóólang niet tot erbarmelijk buspatient degradeeren. Gaat U naar Venetiëof gaat U naar lijk aan Zee, maar laat U niet het genoegen ontnemen van zelf Uw weg te vinden. Dat is de roman tiek van de vacantia, om te drijven op eigen wieken, om zelf pas-, deviezen- en andere grensformaliteiten te verrichten, on zelf bij een ingewikkeld kruispunt het goede pad te vinden naar Uw doel. Zr is over de kunst van het reizen reeds zeer veel ge schreven en door menschen, die daartoe veel moer bevoegd waren dan ik. liet is ook voor U, dierbare lezeressen en lezers, heelemaal niet van zooveel belang om te weten hoe mijn opvat tingen daarover zijn. Zr staan honderd andere opvattingen tegen over. iiac.r do kwestie is hier eenvoudig, dat op hot oogenblik do vacantie mij - en hoogstwaarschijnlijk ook U - vec-1 meer interesseert dan een voetbalwedstrijd of oen schempartij en waar het hart vol van is liogc ik dan deze vierde serie van ons Clubnieuws beëin digen met U allen een prettige vacantie toe te wenschen. Door te brengen hoe en waar het U lijkt 1 vdz. T R A I H I IT G. De heer Harinus, die in het bezit is van een officieel trainers-diploma, heeft zich bereid verklaard de zomertraining van de voetballers op zich te nemen. De trainingsavonden zullen worden gehouden eiken Vrijdag, aanvang 7 uur, op het K.B,li.-terrein aan de OCl'lcLr!*G "Pi, P. ri d ij wekken gaarne alle voetballers op om aan deze oefe ningen deel te nemen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 8