Voorzitter Boelen, die met armgezwaai ons opwekte tot Community Singing. Uitreiken van de prijzen op prijzenswaardige korte manier Daarna de clou van den avond: het kunstwerk van Brug man Cel 13 is vrij! li" Als gehaaide Heintje was Brugman ge haaid Trouwens allen speelden hun rol met vervel Hartog als nortier werd 'n sensatie. In z'n lange roode gegalloneerde aas, kwam hii mij voor als 'n Emil Janninks in "Het laatste Commando Hieruit tliikt alweer, dat er heel wat artisten rondloopen, die hun licht onder de Korenmaat doen schijnen.(Geloof jij het ook Ten^slott^eên'buitengewoon gezellig bal in den Wintertuin, dat ons nog lang bijeen heeft gehouden. Ceremoniemeesters heb ben daar wat kunnen leeren. Alleen één ding hebben wij gemist: Heineken's Biereni P.R. Bisschopstadschermgenoegens On uitnoodiging van de Studenten Schermvereeniging Utrecht, die te voren op de gebruikelijke wijze door H.B.M. te Amsterdam was ontvangen en ingevocht, waren wij de gasten van eerstgenoem- ap vereeniging in de zaal van Hulsen te u bioulit Het begon al met een sensatie. Van Hulsen Jr.was zoo attent om ons aan het station te verwelkomen en daar hij naar een vergade ring moest, stelde hij ons een door hem geteekende Platte grond ter hand, waarop stond: Hoe kom ik m de Brigi^tenstraat Nu was er een gewiekste kaartlezer bij, n.l.schrijver van dit artikel? Nu! als men op zijn "kaartloopen" was afgegaan, was men prompt In de Bilt terecht gekomen. Gelukkig waren er nog verstandige lui bij en stapten wij spoedig Huize v.Hulsen bin nen alwaar wij reeds geru.imen tijd verwacht werden. He. zien vIS een groot fust Heineken's bouillon deed ons met groote snelheid naar de diverse kleedkamers verdwijnen( dit gaat jjatuur- 1iik alleen de heeren aan). Booze plannen werden gesmeed. Niet schermen? maar llrklSl Gilg bij Pa van Hulsen niet door Eerst prikken en dan wat jullie misschien fla wadct-riid feitelijk geen wedstrijd werd, want hek lust stak zoo uitdagend een gedeelte om den hoek van de schermzaal, datde treffers'? voor het grootste gedeelte zelf gemeld werden. S?i dl dames werd meer- serieus gewerkt. De heeren waren tenmin ste reeds^ïang gekleed, toen nog heel wat partijtjes getrokken moeten worden. Arnsterdameche dames wonnen met 16-9terwijl de yippr>pn ten onder gingen met 9 (Utrecht won) Die schalk van een verslaggever schreef in de Telegraaf, freule vil Winnig blonk uitl Wat bedoelde de schavuit? blonk uit m lieftalligheid? Dorst je dat niet te schrijven of heeft de splrtledlctllr dat als "unfuch" veranderd? Wij zijn nog zoo lang mogelijk bijeen gebleven in gezelschap van steeds volle glazen, afgewisseld door speeches van den voorzitter Mr.v.d. Roemer K.van Hulsen, die schermherinnenngen ophaalden en de Amsterdamsche praeses. De Schele Orgeldraaier kwam vanzelfspre kend (ditmaal op verzoek) op de proppen en zijn er nog heel wat verhaaltjes verteld, die ik onmogelijk aan dit papier, vanwege den inhoud, kan toevertrouwenl Ons samenzijn met studenten en studentinnen was buitengewoon 0-ezellir Er wordt in studie genomen het onderwerp"Hoe kunnen Wi-i elkander jaarlijks een paar keer ontmoeten?" Ergo bibamus. On der terugweg fungeerde van Nigtevegt als guide en maakte èns vooral opmerkzaam op het Stadsziekenhuis, hetwelk hij ons ten zeerste kon aanbevelen. Ten slotte weer Amsterdam, enz.enz. Lieder ohne Wortel P.R.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 6