reeopva?teSer^rVSef IneirdaSLo'f ^errroSupelrd doch van boosheid minstens 10 c.M.langer en zijn aanschijn aan verkleuring onderhevig werd, klopte het heelemaal niet meer en werd prompt met 5-1 van èe"Gooische" verloren. SCHERMEN. In ons vorig clubblad werd over de H.B.M.-resultaten in het jubileum-tournooi van den Amsterdamschen Schermbon re h6t Tzfw^ijd^wa^chter interessant genoeg om er een .ppr uitvoerige beschouwing aan te wijden. Het was een boeiende aanblik^ 92 schermers en schermsters^en Sf??kS?e Sien'galn! ^or deS aanvang waren allen doo^voorzitter Boelen, op een prettige wijze- iets watten datW"feste^ niet zoo direct lukken, vooral'bij"3 de"3 sabelmenschen (v.Nigtevegt-Keuter en Raayen) nip hadden blijkbaar nog den Zaterdagavond in de beenen. Tegen de A.S.C. wisten wij te voren reeds <iat het verlie zen zou worden en kwam de overwinning dan ook aan hen en ™el-^ n^riorbuRRchen hadden de dames van Nigtevegt, Visser^ Weisz en'wijdoogen, den strijd aangebonden te6en.de.^oaf?°"zi1 weisz en wxju ,rn.i4-fln z±-\ voor de overwinning, die zij bank en streden neen, vochten zij vereeniging „PrÏ£s Ber- euter Raayen en Comelissen wisten het met nard". De James Keuter, Kaaye brengen, door ook al Incassobank I en II tot eenegoeaeden uitslag t* s4rijden. In dit opzicht waren de dames in de eerste helft van den wed strijdje he®f55nnLnaa?ilgenkamp en Walop Jr. (ik zeg junioren;!), De Junioren jJ veel kans gaven, kwamen tusschen de ster- ?18v,Z1Ca en voeldln zich dlar best op hun gemak. Verschillende partijen tegen sterke schemers werden met 3-2 verloren. Bravoh geblazen en toog men aan tafel. Omstreeks 1.13 was het^iunames besteld Na veel gekrak h te versterken. Wij kwamen op het idéé te nemen om daarmede de spirit wat op^te wekken en n doping d vorm van een paar biertjes, daarbij de OoéWspreuk u??ende: we zullen straks winnen, we zullen straks winnen. inderdaad geholpen. Er is door ons in de tweede helftPhe!ig gevochten. Van Nigtevegt kwam er in en s?ha™d®?dér fn 7éér technisch. Wat was zijn partij niet prachtig n^pbatief en Raayen raakte zoo in extase, dat hij tegen vgen Nanne Sjerp. Kaaye Keuter als gewoonlijk Uiman kansg t Waard was, maar bleek niet gelukkig te schermde vo dames en Junioren eveneens hun best en kwam zijn. Zoo derdoiprijs voor dames équipe I, 3de prijs het einde met een g^e^sabel z 3e prijs en heeren degen voor dames q QnlijKe uitslagen waren: Dames: Nigtevegt 6, 8 en Visser 6 partijen. Dames Raayen 8, Comelissen 4 Wijdoogen arti-;en< Heeren, sabel: v.Nigtevegt 11, Keuter 8, Raayen 6 partijen. Heeren, degen Tilgenkamp 6, Wijdoogen 6, Ten°alotte Reorganisatie. Machtig goed, patent"Hessink". Wat Ten slo bescheiden sportsman iets schitterends ineen te we?ï - vr was meen hiaat. Toen een équipe verstek liet gaan zetten. oogenblik omgewerkt. En al had hij dan ook den iS velen de eer van het slagen komt Hessink ongetwiofeld ?op wli kunnln'onl niet gelukkig glnoeg achten, een bestuurs lid' te hebben met gaven en opofferingsgezindheid die verbijste rend zi in (Ik durf dit gerust te schrijven - het gaat hem toch langs z^n'"kouwe kleeren" - vanwege de eenvoud, ziet U.) Zaterdag 20 Mei d.a.v, hebben wij feest gemaakt in ''Kras", 'n prettig zaaltje. Dilettanten, die cabaretnummers veroorzaakten, deels verstaanbaar, deels niet. Alles echter m de goede bedoe ling.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 5