-3- hy een bal moet raken, doch het tempo van het spel was hem over het algemeen te machtig. Van Nieuwenhuyse speelde een verdien- stelyke yverige party. De middenlinie was naar onze smaak het beste deel van de ploeg, met Jaap Keizer als uitblinker. Diens rustige, beheerschte spel had een uiterst nuttig effect, zoowel verdedigend als aan vallend. Van Nigtevegt was een goede, forsche spil en na de rust wist ook Ras zich als rechtshalf eenigzins te rehabiliteeren van zyn mislukking als back. Dit laatste droeg mede by tot de algemeene debacle van onze verdediging in het begin van den wedstryd. Vermeulen deed erg onzeker en liet al dadelyk een paar uiterst ongelukkige goals door, hetgeen zyn zelfvertrouwen ook al niet versterkte. Ook Gim- bel deelde, zy het niet in die mate, in de algemeene malaise. Na de rust, toen het trio Veimeule-Gimbel-Wever weer in eere hersteld was, ging het beter, doch de hechtheid en soliditeit die deze verdediging in zoovele competitiewedstryden demonstreer de vermocht zy toch niet te benaderen. En de Rotterdammers? Wy staken reeds de loftrompet over de verdediging. In de middenlinie schitterde onze zanger, Waayer, die als linkshalf een uitstekende party speelde. Ook van Wyk als spil vonden wy zeer verdienstelyk. De voorhoede, onder aanvoering van de slanke Vermeulen, was snel en overrompelend. De beide laatste goals waren van prima gehalte. Het spelbeeld gaf voor de rust een vrywel gelykopgaande stryd. Na de thee was er een byna voortdurend Amsterdamsch over-» wicht. Een penalty werd door Volkers opzettelyk naast geschoten. "Gewone" goals werden door de Rotterdammers met heldenmoed ver hinderd. En zoo kwam het einde met een Rotterdamsche 3-2 over winning, welke door de publieke opinie langs de aardig bezette lynen algemeen als"verdiend" werd be stempeld. Waarmede wy ons volkomen vereenigen. vdz. P.S. Over het verloop van den dag buiten het sportieve gedeelte zult U geen verslagen van my verlangen. Het was gezellig, ge animeerd, vroolyk en bywylen uitbundig. Dus geslaagd. Betrekkelyk nette Sportvereeniging vraagt voor spoedige indiensttreding een behoorlyken SECRETARIS v.g.g.v. Vakkennis onnoodig. By gebleken geschikt heid levenspositie, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Zy, die aan een liefdevolle mishan deling de voorkeur geven boven een hoog salaris, gelieven te solliciteeren onder No. 37373 bureau van dit blad.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 3