JUBILEUM Onze Rotterdamsche zustervereeniging, de K.V.V*"HiB.M.M, vierde Zaterdag 8 April j.l. haar 12^-jarig bestaan met een feest avond, die klonk als een klok. Rotterdam was zoo vriendelijk geweest ook het Amsterdamsche bestuur tot bijwoning van dit feest uit te noodigen, welke uitnoodiging natuurlijk in dank werd aanvaard. Bevriende vereenig'ingen hadden een schat van bloemen ge zonden, de voorzitter van den R.Y.B. «verhandigde met een vriendelij ke speech een herinneringsplaquette en ook de heer Raayen bood na mens Amsterdam eeremetaal aan» De heer Westergaard gaf een vlot overzicht van de bewogen vereenigingsgaschiedenis en het was onze bedoeling in dit clubblad ook onzen leden, die hierin zonder twijfel belang zullen stellen, het een en ander hierover mode te deelen. De Rotterdamsche secre taris, Carel von Bandemer, die mij hiervoor de noodige gegevens had toegezegd, is inmiddels echter door den Minister van Defensie apgeeischt, zoodat wij dit punt voorloopig moeten uitstellen., Volstaan wij dus met ook van deze plaats de K.V.V. "lUBéMé" een tweede 12-^- jaar van groei en bloeitce te wenschen, waarin de_ betrekkingen Rotterdam-Amsterdam hopelijk even hartelijk mogen zijn als in de achter ons liggende periode. H.B.M. - V.V.G.A. III 3-0 Kraaien II - H.B.M. 3-3 De beslissingen in de tweede klasse A zijn gevallenl G.H.BII is door de overwinning van j.l. Zaterdag op Valevefa kampioen gewerden en wij willen hierbij den papier-reserves gaarne onze hartelijke gelukwenschen aanbieden. Wij hebben reeds vroeger de loftrompet gestoken over hun vlot en vaardig spel en wij ziJn er dan ook van overtuigd, dat dit kampioenschap in goede handen is. Wij zijn met G.H.B. uit öe derde klasse als het ware "samen opgetrokkenE en de wedstrijden, die wij tegen deze ploeg «Speelden, hebben steeds behoord tot de prettigste en vooral span nendste ontmoetingen. Beter dan in den beroemden kampioenswedstrijd in 1937 op hun terrein in West hebben wij de laatste vier jaren nooit gespeeld en de spannendste ontmoetingen van dit jaar gingen eveneens tegen de blauw-witten. In beide wedstrijden van dit sei zoen werd gelijk gespeeld, zij het dan ook slechts ten koste van een inspanning, waartoe wij tegen een andere club dan G.H.B. nauwelijks in staat zijn. In het volste vertrouwen, dat zij de eer van onze aidee- ling zullen hooghouden, wenschen wij G.H.B. II voel succes in den strijd om een plaats in de overgangsklasse» Wat H.B.M. betreft, onze menschen hebben zich door hun overwinning op V.V.G.A. III en het gelijke spel tegen Kraaien II definitief buiten degradatiegevaar gesteld. Ons puntenaantal (12; kan thans noch door Lipprosnoch door S.H.M. moer worden bereikt. S.M.N., onze tegenstander in onzen laatsten wedstrijd, zal in deze afdeeling wel het kind van de rekening worden» Wint H.B.M. ook dezen laatsten wedstrijd, waardoor het puntenaantal op 14 uit 14 wedstrijden zou wordon gebracht, dan is hiermede een prestatie verricht, die, gezien de spelersmoeilijk- heden, alle respect verdient.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 4