saraM JU ^^sS-s-s. 3 oolc ten aanzien van Pa£g|™?nde°PVcnd we^°niet\an*futilitoiten Sies stonden op ^hoorlijk P"' ebracht, was over het algemeen van verspild} wat er ter taf de wiize. waarop deze belangen groot belang voor de f door zakelijkheid en welwillendheid, werden besproken, kenfeJ? stafel werden geen meeningen onder stoe- Aan beide fiJdenQ^p^eS^ch men respecteerde eikaars opvattingen en len of banken gestoken. elkaar» Ziedaar nu de wijze.) bezield ven goeden wil, leden altijd heeft SsfeïdflS en vrij tegenover elkaar;als dienaren van «én groet belang, het iïïenceg'is, dat belang altijd cp de juiste pat het j vergadering weer eens de behandeling wijze te dienen, ewee P. 0prechte wensch van het bestuur om van de schermkivestieH tegenwoordige schermafdeeling be- den dames en h?er?n' wa5u^h^?w golegenheld te bieden de staat, ook in de toekomst %e^tn. Maar voor het voort- beoefening van hun mooie spc korten termijn bestaan van onze schermaf'3ee g J probleem, waarover wij nieuwe krachten noodag en hier schuilt het p 'ock in deze oer. ons reeds jaren het hoofd breken en waai ndan kon wcrden. gadering nog geen evre nda was eenvcudiger. Dat de heer Breed- terugtrok, blijft dus voor P 3B £dvcld..Mertz-Derksen tegen het het .geprolengeerde nB?®SïcilisL-dienst worden opgo- 20-jang bestaan wel in actieve: van don heer Mannus, roepen. In dit licnt d +r.+ c. toch niet zoo ondien- tot uitbreiding van deze oommissie tot ^^oM wei leek. stig als 5ei^tr|Swichtfg aandoende"punt "reglementswijziging" ontspon.zich vS do H«B»M-vergaderingen^ Onder zijn gloedvolle^ woorden^schrompelde^het^ zijnHgemcedelijkhe^-d blijk gafdoor do'rcstanten van hot bostuurs- voorstel zeer coulant terug te nemen» gelegenheid haar oor- deel uit te°Sp?ekeneov^ eer^estio tussohen oen worked lid, tevens onzen dank, omdat door een P ieolaatst enle vergadering van deaj»istheidvanedobfstuurshoudingkon^wcrden^overtuigd* ^Natuurlijk betreurt het bestuur meer dan e houding trok, doch wij koeste- renkdeVhofraatC"SfSegnterüg» ook door het bedoelde lid weer spce- dig zaï van zaken bij te dragen BEZOEKT DONDERDAG 20 APRIL DEN CLUBAVOND OP DE SCHERM ZAAL» HET IS WAARSCHIJNLIJK DE uAAT^T-j IN DIT SEIZOENY/ANT VOLGENDE MAAI© HEBBEN AL WEER DE ZOMERT UD1 1 NEEMT DUS OP GEPASTE AFSCHEID I 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 3