Zoo heeft dan nu Mokum weer reden tot juichen De burregers kweelen een jubelwijs, n Want groot is de eer, die te beurt hun mocht valleni Het Clubblad bekroond met den Nobelprijs» En al zijn het dan maar Skandinavische Kronen, Zoo'n paar honderdduizend versmaad je niet licht» Je zegt: Zeer vereerd. Neemt de bul en de duit n En knijpt cm het laatste je handjes goed dichtl En dam denk je na: Waar zou het voor wezen? Waarschijnlijk wel niet voor de literatuur, Want als ik hier "litteratuur" zou bedrijven, Dan wierp men gauw mij mèt het blaadje 1 t Voor scheikunde danl Dat zou niet zoc gek zijn, Want scheiden doe ik uiteraard nogal veel* Maar over mijn meening van kaf en van koren, Zijn ook weieens felle protesten mijn deel... Neen, dan meet het wel voor natuurkunde ^enj De natuur, die ik vaak hier zoc lyrisch bezing! Maar nee, dat heeft niets met de sportclub te maken En vermt dus geen reden voor 't Nobeldmg* Dan blijft er alleen nog de prijs voor den vrede En zonder direct onbescheiden te zijn. Die prijs lag voor lang en geduldiglijk lijd Reeds lang in mijn redacticneele lijn! Want kinderwerk is 't, een bacil te »i Een Nachtwacht te maken cf 'n boek dat het doet Maar honderd opinies en dan nog de vrede*.... Commissie, ?k dank U, Uw keuze was goed* (al seg ik het zelf) vdz JAARVERGADERING Vergaderen is over het algemeen niet de sterkste zijde vaa de Sportclub H.B.M. Het is cnzen leden altijd nogal zwaar |?^lle zich te houden aan de agenda en tegen de verlokki:l-Hk be- kronkeIpaadjes waren zij lang niet altijd bestand. Perscw i-scheiden lang en clubbelang werden niet altijd strikt van gander gescheiden en men was zeer sterk in hot opblazen van muggen tot id Wel speelde zich dat altijd af op een tergrond van g^oodelijkheid en ontbrak ook nimmer de zin voor humor, maar tot een £n^deeld genoegen konden deze vergaderingen het nooit brengen. Hetgeen, dat zij toegegeven, voor een vergadering otk een Heele J 1Qd Na de cp 82 Maart j.l. gehouden, druk bezochte 19de jaarvergadering zouden wij willen zeggen, dat de spertc u

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 2