Bit moet dan zijn het resultaat van een vage in spiratie, welke mij drie jaar geleden in de bot tines geschoven werd en die sindsdien alo.an."' als zeker legendarisch meisje» genaamd Doorn-cosje, zoetjes is blijven sluimeren tot het zachte ver- w-^j L j_n het vorige clubblad haai* uit haar on schuldige droomen wekto. Voelt U, hoe deze vergelijking op Uw tong smelt van romantiek? Ik zou er dan ook uiterst tevreden over zijn, ware het niet, dat de toestand van de inspiratie-in-kwestie thans meer aanleiding geeft tot een vergelijking met iets zoo dood-nuchters als kaas 8 door het lange liggen uitgedroogd. Maar dat is niet poStisch. niet lyrisch genoeg en dus niet in overeenstemming met de verwachtin gen. welke de redactie in dit opzicht schijnt te koesteren. Hoe komen die'kerels er overigens bij? Ik en lyrischl Alsof ik behebt zou zijn met eigenschappen, dia toch uitsluitend en alleen een sfeer van medi cinaal medelijden om mij heen zouden kunnen scheppen. Trouwens, je hangt nu eenmaal, niet de vuile wasch bij je buren voor de glazen. Rn als ik dan toch schrijf, dan is het alleen omdat ik het zoo'n immense gemeene streek van ze vind. Want wat doen de smakkers? Ze hebben er willens en wetens in die drie jaar tijd een zoodanig kostelijk blijmoedig maandblaadje van gemaakt, dat het voor ens, Amsterdammers, altijd glinlg is cm te lezou. Een beetje luim, een beetje sport, èen beetje uav.yre (,rat ik eigenlijk ook wel - schijnheilig! - prettig vorm, omdat ikzelf er nooit bij gehaald werd en ik zoo zoetjes aan de gebreken van m'-n collega's leerde kennen, behalve dan van den redacteur* zèllf, die inderdaad een wijs gebruik van zijn veto schijnt te maken) kortom - en hier gaat het dan weer over het blaadje - een symphonie, opgebouwd uit alles, wat een maand blad aantrekkelijk, en dus leesbaar maakt, al was het alleen maar door het feit, dat ik het causaal verband tusschen de historische ont- wikkeling van Nederland en het He lnck.cn *s Bier cry it heb leeren kennen, al zou ik dan ook tegen een consequente voortzetting van die serie tot in onze troebele dagen ernstig bezwaar hebben gemankt. Xöi ja, dat maandblaadje dan? geachte lezer, ;,,v hebben ze zonder Uw medewerking - U hebt daar tusschen twee haakjes nog nooit een klacht over gehoord - op een zeer verdienstelijke hoogte gebracht en nu, nu het zoover is, nu willen ze ons, passierelingen. aan het schrijven hebben. Moet. je hooren hoe in-gekooktl Zouden wij moeten probeeren om het even goed, neen, beter! te doen als zij. Ik zie die gnuivende tronies van stille genieting al, als ze ons wanpro duct van avond- en nachtelijk geschrijf ter perse, pardon, ten sten- cille sturen. Want dat moment zal de waardebepaling zijn van hun eigen verdienste. En met recht! Want zeg nou zelf, zoudt U nou wat gemist hebben als U ook van deze mijne bijdrage was verschoond gebleven? Maar neem het me maar niet kwalijk. "C'est vous, Sportclub H.B.M., erdation sympathique, que je dédie mon travail si modeste", of, in doodgewoon Hollandschi Uit louter sympathie doet men soms de gekste dingen! ROOS (Naschrift: Het bekende blauwe potlood heeft dreigend gezweefd boven- verschillende passages van bovenstaand stukje, die ik als teveel eer beschouwde. Ik heb ze tenslotte toch maar laten staan, al was het alleen maar als troost voor het feit, dat het t>eh evengoed al Zondagavond is terwijl ik dit rit te tikken on half twaalf en ik een verschrikkelijke slaap heb en nog niet naar bod kan omdat No.2 van de vierde serie nog niet klaar is! Red«) DENK OM DEN CLUBAVOND VAN DONDERDAG 17 NOVEMBER VERTRAAGDE BESTELLING

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 9