- 5 - volwassenen en ten slotte onze tradltloneele heeren-avond voor Kent- mis» Voor de goede orde zullen wij ze hieronder ieder afzonderlijk bespreken. v4ndQr-.Sinterk3.aas. Aangemoedigd dpor het prachtige feest van verleden Taor^Tlön wITöck dit jaar een Sinterklaasfeest organ is eer en voor do talriiko h* 3 -kind er schaarWij hebben gemeend een zekere leef- ,ccrrGTV3 "to noeten v3St>3"to3-lonAllo Vr\n lodon"tusschsri 3 en 12 iaar z 1 bi van harte welkom. Sr zal gezorgd worden voor een voor allo kinderen zeer aantrekkelijk programma. Hatuurlijk komt Sin terklaas persoonlijk er. in gezei-schap van ZvarxG ^etHij Zcal een mooi verhaal vertellen, de gebruikelijke tractaties nitdeoxen en voorts alles doen. wat oen groot kindervrienu in zoo n geval pleegt te doen, lie Sinterklaas, die onze schort® aal met een bezoek zal ver eeren. bezit voor al deze dingen zeer bijzondere talonten, terwijl hii ook uit hoofde van zijn functie bij hat onderwijs het klappen van de zweep kent. Ook professor Antonini zal weer aanwezig zijn en met zijn goocheltoeren, buikspreken en - voorall - zijn poppenkast den kinderen onvergetelijke oogenblikkep bezorgen. Dit alles kost natuurlijk geld, zelfs tamelijk veel geld. Wie echter het feest van verleden jaar heeft meegemaakt en zich de vele hoogroode gezichtjes en schitterende oogen herinnert, zal met ons van meening zijn dat zelden geld zoo mopi werd besteed* Gedeeltelijk zullen de kosten worden bestreden uit een te heffen bijdrage van 50 cent per deelnemend kind. Daarnaast meenen wij echter voop dit bijzondere doel een beroep op onze leden - deelnemers en niet-deelnemers - te mogen doen voor een voor een vrijwillige extra* bijdrage» Tot dat doel het bestuur één dezer dagen een lijst laten circuleeren* Tenslptte tijd en plaats van het feest: Zaterdagmiddag 3 December a.s. In de schermzaal. De zaal wordt ge opend om 2 uur. Om half drie precies begint het programma. tlNTEBKLAAS DER VOLWASSENENDit wordt het eerherstel van één onzer averendste avonden van vroeger. Ook hier komt Sinterklaas persoon lijk, zij het dan niet precies in dezelfde persoon als voor de kin deren, If ij zal zich echter niet minder verdienstelijk maken. Zoo heeft hij zich b,v, bereid verklaard om de reeds zoplang naar uit* reiking hunkerende prijzen van het schaaktournooi 1037/1938 aan de rechthebbenden te overhandigen. Voor deze avond wordt geen financieel offer van U vereischt. Vopr de consumpties geldt do clubavond-regeling. Tijd en plaats: Zaterdagavond 8.15 op de Qehermzaal*10 December a.s. Kerst-avond. Bestuur en feestcommissie hebben in principe besloten do jaarlijksche "Herren-abend" weer een sohiet-avond to doen zijn. De definitieve regeling wordt nog nader bekend gemaakt* ppofdzskelijk uit practische overwegingen is voorts besloten om dit jaar te breken met de regel: f.0?50 bijdrage plns verplicht0 prijs-sehenking. Ket entrée is vastgesteld op f.1,- per deelnemer, geheel bestemd voor het aankoopen van prijzen. Hiermede vervalt de verplichting cm zelf een prijs mede te brengen. HimT"-'xLJET De ondergeteekende, zou de Kerst-echiatavofld gaarne vastgesteld zien op poeomber Handteokening: L lüE».rï \JIVo C-tf fc'JUC ttiU w awywvv-.-v..- r - - - -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 5