Van do Rotterdammers moeten wij nog keeper Guus, de spil ven Wiik en de rechtsback roemen. Het geheel was, zooals gezegd, een aardige en vooral faire wedstrijd.. Met den uitslag 9-4 is tevens - wij mogen dit zonder on bescheiden tc zijn gerust zeggen - de voetbalsuperioriteit van de Amsterdarnsche brouwerij weer eens ondubbelzinnig bewezeno VJiA hebben dit jaar weer do traditie van het zuivere kantoor elf •bal" hersteld en wij hadden Rotterdam verzocht hetzelfde te doen. zulks zonder het a.is een bezwaar te doen gelden dat som- mi ren der uitverkoren spelers .in de gewone competitie in een ander dan het H*B»M-verband uitkwamen. Ondanks de ruime keuze uit het zooveel grooiere Rotterdamsche personeel bleek het echter noodig het elftal met. twee ''buitenstaanders" te versterken*. Wij hebben rhar vanzelfsprekend geen bezwaar tegen gemaakt» Bezwaar kunnen wii slechts maken tegen de kwalificatie van dit Rotterdamsche elftal'als "verzwakt". Dit was geen verzwakt, doch integendeel - een'ver ster kt elftal. Waarover echter elders in dit njirnmer meerV Na afloop van den wedstrijd trok het gezelschap wederom naar het Paviljoen, waar eerst beneden en later boven de inwendige mensch werd verfriecht cn versterkt, .be maaltijd was degelijk ver zorgd en zeer geanimeerd. Er werd weinig gespeeohed en veel ge reten enorm wat die Rotterdammers kunnen verstouten!) en zoo .if toen het sein werd gegeven voor de vol- gende en laatste etappes de brouwerijw De lof van de P.otterdansche brouwerij is reeds vaak gezongen. In het brouwhuis nemen wij nog altijd ootmoedig ons petje af voor deze ideale samenklank van kunst en techniek. De gevel van het kantoorgebouw vindt men in iedere behoorlijke architectuur geschiedenis en ook van binnen hebben wij het ditmaal bewonderd als voorbeeld van goeden smaak en practisch inzicht. Waarmede dus ook aan de hoogere aesthotische ontwikke ling van het Amsterdarnsche volk de noodige aandacht was besteed en de rest van den middag met een gerust geweten aan Cambrinus kon worden gewijd. Er was nog een officieel intermezzo voor de uitreiking van den prachtigen wisselbeker, waarbij de speech van den heer Lampe door den heer Volkers op beminnelijke wijze werd beantwoord. Verder voerde natuurlijk onze Amsterdarnsche voorzitter Raayen het woord. Zijn gloedvolle rede werd besloten met de voordracht van het in het Clubblad verschonen Amsterdam/Rotterdam-gedicht en zij die ooit de prestaties van den heer Raayen als vocrdrachtskunste— i ►Slnaar genoten, zullen het daverend applaus, dat^hij oogstte, on- grijpen. Het slot van het slot vormden natuurlijk de wereldberoemde drie kreten, die zich blijkbaar ook in Bctterd&m al goed hebben ingeburgerd. Wij willen niet besluiten alvorensonze Rotterdamsche zustervereeniging ook van deze plaats hartelijk dank te zeggen voor de gastvrijheid, die zij ons heeft geboden. Wij weten art ervaring hoeveel kosten en moeite er aan het organiseer en van tien dergelijk feest zijn verbonden. Dat onze Rotterdamsche college», o zich dit alles hebben willen getroosten bewijst, dat zijevonais wij, hoogen prijs stellen op het onderhouden en verbeteren van het contact tusschen de Rotterdamsche en de Amsterdarnsche mede werkers van onze mooie Maatschappij. Wij zullen alles doen, wat in ons vermogen ligt, om dit streven te steunen en wij hopen gaarne, dat onze gastheeren van 1938 onze gasten van 1939 zullen willen zijn. In ieder geval was deze Hemelvaartsdag weer een belangrijke stap in de goede richting! «UiU W U V

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 4