junior" Harry Tilgenkamp. Na eenige schriftelijke voorgevechten in hst clubblad had deze jongeman er blijkbaar alles op gezet om de eer van de zoo vaak gesmade "brcekies" hocg te houden en hij slaag de daarin wonderwel» Er was overigens op dezen avond een overdaad aan prijzen. Tilgenkamp erdiende met zi.jn kampioenschap tevens de Ztaimo—bekers Kar tog werd eerste houder van de nieuwe, buitengewoon fraaie Tr. Heinekentererj v.Nigtevegt sleepte, behalve de sabelprijs, nog een -J*cronzen m&nspGiPPocn mee n&cii? tuis sis belocnin^ voor* zijn floreo -pi es caoiesEr b-i-eef toen nog een beker over, die Keuter toen maar meenam, zij het dan slechts als een aandenken aan een buitengewoon goed geslaagden avond. Ee dames hadden het pleit reeds veertien dagen eerder dan de heeren beslecht. Hier werd Mevr.Visser-Weisz winnares, waaruit Minister Romme kan leeren, dat ook een gehuwde vrouw, al is het dan maar een pas-geduwde vrouw, heel wat mans is<> Ef^^der evenement van het schermseizcen werd gevormd door de wedstrijden, in September gehouden ter viering van het her nat?e®^Sjerp ziJn hardnekkige en pijnlijks ziekte. Ook deze wedstrijden werden een groot succes en boden ruimschoots gelegenheid cm te constateeren, hoezeer het werk en de persoon van onzen leeraar door zijn leerlingen worden gewaardeerd. ccmpetie van den A.S.B* had een onregelmatig verloop, stellan °SVverfckilJende malen niet mogelijk een équipe samen te tp +an?ere de®lnemende vereenigingen schenen aan dit euvel h Jn met als gevolg, uitstel, stagnatie en verwarring» Tenslotte tweede plaatsSabel» deSen en flcret resp. de eerste, vierde en ®c^?ven verder nog in vcor de belangrijke en tradia Or hMdP w6?+r-^n CIE de ^umatra-beker en de Inc&ssc-bank-beker. oSJoi wedstrijddagen moesten wij echter verstek laten gaan als gege^n leden.terugtrekking van oorspronkelijk als deelnemers op- wa* m.+ Reaumeerend kan ik dus zeggen, dat dit schennjaar er éên ecbter f slot~accooi*d - de kamp io ens avond - klonk KJ fn krachtlg» waaruit geconcludeerd kan worden, dat dat dite^~*>r+et! to9k ncg keel wat in staat is» Wij vertrouwen, aqt dit in het komende vereenigingsjaar ook wel zal blijken. §c^aken. Ofschoon het schaken niet behoort tot de offi- tfi®h .?!;r Sportclub beoefende sporten, wil ik in dit verslag oreani<;por^ laten, melding te maken van de op de club-avonden ge- stfnsncf ^s^aak-ccmpetitie, waarvoor verrassend veel belang- waarvan prSfS +n^' Niet minder dan vijftien deelnemers gaven zich op, Bij het a-Pqi! dusrerr® dertien den strijd moedig hebben volgehouden, nende het vereenigingsjaar was er een akelig span den aflnnr w/a tusschen de heeren v.Rooyen Jr. en Keizer, over aen a£.loop waarvan neg niets te zeggen is. grocte vPrvu!Ühif dan ook volstaan met het vermelden van deze fvonden fin te d?r scha^-competitie; zij bracht in de club ons wolkr^?-eUW ei®ment en verschillende nieuwe bezoekers, die bezoekers van en dle wij twijfelen daar niet aan - ofck trouwe oezoeKers van onze avonden zullen worden» zijn. r,p k£nl^**aVCndenV °ver fle club-avonden als geheel kan ik kort zoek was oven tï Donde?*dag-ayond bleek een gelukkige. Het be- Be vrees vonr 6en kelangrijk gr00"^1* dan het vorige jaar. enkel nnzïïSï gedwongen schaak-concentratie-stilte werd in geen schen. Le sternTrin»3!» Sckakers zijn soepele en verdraagzame men- kunnen wii ?an °PPerbest en zonder eenig voorbehoud J e avonden als volkomen geslaagd beschouwen» het 00 17 5en succes voor de feestcommissie vormde de feeatali Urviiin sehexmaaal gehouden jaarfeest, terwijl ook jk4odan} WU') aan hat. haaoek van -onze Rotterdamse he

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 4