x) 0(o w- y>) 4-5 1 IN JANUARI ONGESLAGENl SNMB - - HBM 3-14 HBM - - Claco 12-2 Luto - - HBM Bimoa - - HBM 1-1 Het is niet heelemédl zooals Gimbel het voorstelt. Het jochie hierboven heeft slaag verdiend en neemt deswege schielijk de beenen. Wij hebben echter geen ruiten ingetrapt maar hoogstens een ster ver oorzaakt in de een of andere kampioensruit. Wij vreezen matten - noch andere kloppers en loopen onbezorgd langs s Heeren v.d.Wal's voetbalwegen. Tweeëndertig - tien uit vier wedstrijden! Wie doet ons wat? Goed, de twee groote overwinningen zijn behaald op onvolledige ploegen, Men kan dat geluk noemen en trachten de sportieve waarde ervan te verkleinen. Men vergete echter niet, dat de sportieve waar de van het voetbalspel niet alleen ligt in den wedstrijd zélf. Die sportieve waarde wordt mede bepaald door het kamaraadschapsgevoel der clubleden, den wil, elkaar niet in den steek te laten en eikaars genoegen niet te bederven. En in dien geest zouden wij die twee groo te uitslagen, en ook die tegen Claco de vorige maand, kunnen beschou wen als een soort premie op de clubliefde van onze menschen. Als zoodanig zijn die uitslagen verdiend en ruimschoots verdiend ookl Wij zijn er trotsch op om, wanneer na een modderigen, stormachtigen of regenachtigen Zaterdag de uitslagenlijst zijn troostelooze serie 5-0 w.n.o.vertoont, te weten, dat HBM ondanks storm, ondanks regen en ondanks modder compleet in het veld stond. Een overwinning, onder die omstandigheden behaald, kan uit sportief en uit vereenigings- standpunt bezien van grooter waarde zijn dan een -'normale'1 wedstrijd onder "normale" omstandigheden. Normaal was de wedstrijd tegen Luto, althans wat volledigheid der elftallen betreft. Het terrein was hier echter een hopeloos ge val en voor onze zwaardere spelers was er geen uitkomen aan. Span ning bracht de wedstrijd echter genoeg. Samenwerking tusschen Heks- laar en den langen, Lagendaal-achtigen, rechtsbuiten had Luto nog urm 'ri'l'f

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 2