-8- de bekende Jan Willem Beukelsz.te Biervliet, woonde, wijst er volgens den schrijver op, dat bier ook in Holland reeds in de Middeleeuwen bekend was.^De inneming van den Briel en de tocht van Houtman naar Xndie worden door den schrijver uit voerig behandeld. Een der beroemdste brouwers uit den gouden eeuw der republiek, geboortig uit Mouthuizen, en hopman van beroep, liet zich in den Franschen tijd, toen iedereen een naam kreeg, vernoemen naar zijn illusteren voorganger keizer Hui-Ni-Kin en heette van nu af aan Heineken. De schrijver be sluit zijn verhandeling met de conclusie, dat deze Heineken, hopman uit Mouthuizen, beschouwd dient te worden als de vader der Hollandsche bierindustrie. Alles bij elkaar een zeer le zenswaardig boek. Tenslotte nog een Indisch bierdrama; HUISELIJKE TWIST. Het echtpaar P.in de Bierstraat, kreeg hevige ruzie over het ieit, dat er geen nieuw Heineken's Bier in huis was. De man wond zich zoodanig oP> dat de buren er aan te pas moesten vrouw had geen schuld, want haar langganan was uit verkocht. Gelukkig bleken de buren te kunnen helpen en, wat eerst op een begin van een echtelijk drama leek, eindigde in een gezellig samenzijn onder een koud glaasje nieuw Heineken's i 1 Deze gebeurtenis inspireerde onzen literairen medewer ker tot het volgende verhaal; SPANNING. Loom lag het huis te droomen in de heete middagzon. Buiten gonsden insecten. In de half-donl^ere achtergalerij zat een man. zijn_gezictt was vertrokken,fel gloeiden de niets zien de oogen in de kassen. Zijn geheele lichaam wees op een on tregel ïjke spanning, die in hem werkte. Af en toe bevochtigde hia met zijn tong de brandende lippen-. Met een afwezig ge baar veegde Lij het klamme zweet van zijn voorhoofd. Plots omklemden zijn handen de leuningen der stoel, waarop hij was bnrSe?T^ a richtte zich °P» langzaam, onheilspellend. Zijn j zwoegde op en neer. Zijn lichaam boog zich voorover als aat van een roofvogel, die zich op zijn prooi gaat storten - ais van een tijger, die zich even intrekt voor den vervaar- ïijken doodensprong. De kinderen kropen huiverig om de moeder. im.toe schor en klagend"w aar is dat nieuwe bier1' Toen kwamen de buren. - o - Het lied van Bacchus. Men hoort in onze kerke Den paster met zijn preek Dat elk zijn ziel versterke Door vasten, week op week. Maar hier, waar 't lied van Bacchus klinkt, is t beter dan in 't sermoen. De hemel drinkt en de aarde drinkt, Hoe zouden wij 't niet doen? De mannen en de vrouwen Scheidt men hier niet vaneen. Want ieder, die wil trouwen, Mag vrijen, naar ik meen. Meisje, dat een oogje pinkt, krijgt van haar lief een zoen. De hemel drinkt en de aarde drinkt, Hoe zouden wij 't niet doen? Hier hebt gij geen miserie Dm alles te verstaan. Het slot van elk mysterie Draait open als een kraan. v*1* „bier maar in den beker blinkt, Heeft alle latijn fatsoen. De hemel drinkt en de aarde drinkt, Hoe znuden wij 't Niet doen?

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 9